Subsidies en regelingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt regelmatig subsidies en andere regelingen beschikbaar om de uitvoering van woningbouwbeleid mogelijk te maken. Op deze pagina staat een actueel overzicht van alle op dit moment beschikbare subsidies en regelingen voor gemeentes, provincies en woningcorporaties op het gebied van woningbouw en de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Via de links is per regeling meer informatie te vinden. 

Subsidie

Doel

Bedoeld voor

Tijdvak aanvragen

Woningbouwimpuls (WBI)

Gemeenten kunnen een beroep doen op de Woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Gemeenten

Momenteel wordt er geen nieuw aanvraagtijdvak verwacht.

Volkshuisvestingsfonds

Gemeenten en regio's kunnen geld uit dit fonds inzetten ten behoeve van de herstructurering van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden met als doel om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Gemeenten en regio’s

Tranche 4 staat in 2024 open van 1 juni tot 1 oktober

Transformatiefaciliteit

De Transformatiefaciliteit financiert de voorfase van transformatieprojecten door het verstrekken van geldleningen aan ontwikkelaars. Dit instrument is ook bedoeld om aanvullend financiering of subsidie aan te trekken, niet zijnde van het Rijk, en op korte termijn woningbouw te realiseren op transformatielocaties die niet vanzelf op gang komen.

Ontwikkelaars

Doorlopend

Stimuleringsregeling Flexwonen

Het versnellen van de realisatie van flex- en transformatiewoningen.

Gemeenten

Doorlopend

Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (voorheen: financiële herplaatsingsgarantie)

De garantie biedt investeerders meer zekerheid voor investering in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. 

investeerders

Doorlopend

Flexpoolregeling

Deze regeling biedt ondersteuning aan gemeenten, waterschappen en provincies die hiermee extra flexibele capaciteit en expertise kunnen inhuren en aantrekken in de voorfase van woningbouwopgave of voor het opstellen van woonzorgvisies.

Gemeenten en provincies 

Derde tranche opent en sluit in 2024.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

(subsidie, lening en borgstelling)

De SWZ biedt financiering voor kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren, en bestaat uit drie onderdelen:

  • Een subsidie voor haalbaarheidsonderzoek;
  • Een lening voor de planontwikkelfase;

Een borgstelling in de bouw of nafinancieringsfase.

Particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers

Open t/m 3 april 2024.

Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen

Het doel van deze regeling is het stimuleren van de bouw van zorggeschikte woningen in de sociale huur. De regeling biedt dekking voor de onrendabele top op deze woningen bij zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande gebouwen. De zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan.

Burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen

Open t/m 31 oktober 2024, gaat ook open in 2025-2027.

Regeling Intergenerationeel wonen

Deze regeling heeft als doel te stimuleren dat jongeren gaan wonen in geclusterde woonvormen waar overwegend ouderen wonen. Zij kunnen hiervoor een bijdrage aan de huur ontvangen.

Burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen

Open tot en met 31 mei 2024. Voor de kalenderjaren 2025, 2026 en 2027 kan subsidie aangevraagd worden van 18 november voorafgaand aan het betreffende jaar tot en met 30 april van het betreffende jaar.

Startbouwimpuls (SBI) De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet. Gemeenten Gesloten
Gebiedbudget Gemeenten uit de 17 NOVEX grootschalige woningbouwlocaties kunnen een bijdrage uit het gebiedsbudget krijgen, waarmee zij publieke tekorten bij de gebiedsontwikkeling (deels) kunnen afdekken. Gemeenten in de 17 grootstedelijke locaties Gesloten
Stimulering- en Ontmoetingsruimte Partijen kunnen een subsidie aanvragen voor de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen voor ouderen. Woningcorporaties en zorginstellingen Gesloten