Grootschalige woningbouwgebieden

Er moeten voldoende woningen voor iedereen komen. Een snelle groei van het aantal woningen is noodzakelijk. Het programma Woningbouw zet in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030 en een groei van de bouwproductie naar 100.000 woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Hierbij zal 2/3 van de woningen in het betaalbare segment vallen.  Om de woningbouw een impuls te geven, zijn er vijftien gebieden benoemd waar overheden samenwerken aan goed bereikbare grootschalige woningbouw.

Integrale aanpak

Grootschalige woningbouw is nodig in een aantal gebieden. Het woningtekort is daar zo groot, dat kleine en middelgrote locaties onvoldoende goede betaalbare woningen opleveren. Deze grootschalige woningbouwgebieden bieden ruimte voor ongeveer 400.000 nieuwe woningen en dit heeft een grote impact op de ruimtelijke ordening. Ze maken onderdeel uit van de regionale verstedelijkingsstrategieën uit de NOVI, verdeeld over het hele land.

Vergroot afbeelding MIRT
Tijdens het BO MIRT 2022 zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de €7,5 miljard uit het coalitieakkoord om de nieuwe woningen bereikbaar te maken.

Lees hier het nieuwsbericht over de afspraken over de verdeling van de €7,5 miljard uit het coalitieakkoord.

Investeren in een gezonde, leefbare stad

Ontwikkeling van deze gebieden zorgt voor een transformatie tot toekomstbestendige hoogwaardige stedelijke woon-, leef- en werkmilieus, met veel ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. De gebieden geven een impuls aan de economische kracht van steden en hebben aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en een gezond binnenstedelijk leefklimaat. Het is belangrijk dat bewoners prettig kunnen leven in een duurzame, gezonde en veilige omgeving met goede voorzieningen. Dat vergt grote investeringen in openbaar vervoer, veilige fiets- en wandelpaden, meer groen en ontmoetingsruimtes. Ook moet gekeken worden naar zaken als wateropvang in de stad en goede verbindingen met recreatiegebieden in de nabijheid van de stad.

Zo snijdt het mes aan twee kanten: door te investeren in bereikbaarheid en openbare ruimte kunnen op grote schaal woningen worden toegevoegd én profiteren andere bewoners van steden mee van verbeterde voorzieningen en bereikbaarheid. Dit alles brengt stevige bouw- en (her)inrichtingskosten met zich mee. Wat is er nodig aan publieke investeringen om de mogelijk geachte aantallen woningen te kunnen realiseren? Om deze financiële opgave in beeld te brengen is voor alle gebieden een business case gemaakt.

De grootschalige woningbouwgebieden per regio

Metropoolregio Amsterdam

Zuidelijke Randstad

Regio Utrecht

Brabantse Stedenrij

Gemeente Groningen

Foodvalley/Nijmegen/Arnhem

Regio Zwolle