Grootschalige woningbouwgebieden

Nederland heeft nog beperkte (vrije) ruimte beschikbaar. Hoe combineer je dat gegeven met de wens voor meer woningen, verduurzaming, klimaatadaptatie, werkgelegenheid en bereikbaarheid? 

Om het woningtekort terug te dringen, moeten ruim 980.000 nieuwe woningen gebouwd worden tot en met 2030. Omdat het woningtekort in sommige gebieden in ons land erg groot is, leveren kleine en middelgrote locaties onvoldoende betaalbare woningen op. Daar volstaat alleen grootschalige woningbouw en een integrale aanpak. Deze grootschalige woningbouwgebieden - bij elkaar goed voor ongeveer 400.000 nieuwe woningen - maken onderdeel uit van de regionale verstedelijkingsstrategieën uit de NOVI.

Momenteel zijn er 17 grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, de NOVEX-gebieden, verdeeld over Nederland. Om deze grootschalige woningbouwgebieden leefbaar te houden, moet een ruimtelijke puzzel van werken, wonen, vervoer en voorzieningen gelegd worden. En zijn extra investeringen in mobiliteit nodig. Het huidige kabinet heeft daarom middelen beschikbaar gesteld, zoals het Mobilitietsfonds en gebiedsbudgetten, om deze nieuwe woningen bereikbaar te maken. 

Vergroot afbeelding MIRT
Tijdens het BO MIRT 2022 zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de €7,5 miljard uit het coalitieakkoord om de nieuwe woningen bereikbaar te maken.

Business case grootschalige gebieden

Wat is er nodig aan publieke investeringen om de gewenste aantallen woningen te realiseren? Om deze financiële opgave in beeld te brengen, is voor een groot aantal gebieden een business case gemaakt.

De grootschalige woningbouwgebieden per regio

Metropoolregio Amsterdam

Zuidelijke Randstad

Regio Utrecht

Brabantse Stedenrij

Gemeente Groningen

Foodvalley/Nijmegen/Arnhem

Regio Zwolle