Toegankelijkheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Volkshuisvesting Nederland die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Volkshuisvesting Nederland te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de volgende link:

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verklaart dat de website Volkshuisvesting Nederland nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Volkshuisvesting Nederland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 13-08-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-08-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@minbzk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Woningmarktbeleid nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid:

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Versie 1.1