Versnellen woningbouwprocessen

Op dit moment duurt de ontwikkeling van een woningbouwproject gemiddeld tien jaar. Dat is te lang voor mensen die met smart zitten te wachten op een woning. Het moet en kan korter, met name in de plan- en besluitvormingsfase. Met het Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw zet het ministerie van BZK samen met partners in op het structureel sneller bouwen van woningen, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Uit onderzoek blijkt dat bij het bouwen van woningen momenteel vooral veel vertraging ontstaat bij de planvorming. Maar ook in de fase van bezwaar en beroep is versnelling mogelijk. Door werkwijzen te veranderen, meer prioriteit te geven aan snelheid in projecten en meer rekening te houden met het belang van woningzoekenden, kunnen we versnellen mogelijk maken.

Wat doet het ministerie van BZK om het versnellen van woningbouwprocedures te stimuleren?

Het Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw biedt handvatten en concrete acties voor de hele bouwsector om het proces efficiënter in te richten. Deze handvatten en acties zijn:

  1. Stappen tegelijkertijd zetten in plaats van na elkaar. Dit noemen we ook wel parallel plannen. Sinds het najaar van 2023 vinden er pilots plaats waarbinnen deze werkwijze wordt toegepast in de praktijk. Deze pilots dienen als voorbeeld voor een landelijke nieuwe werkwijze.
  2. Versterken van capaciteit. We maken extra geld beschikbaar voor gemeenten en provincies om extra personeel in te schakelen en regionale samenwerkingen op te zetten.
  3. Participatie faciliteren, waarbij we woningzoekenden een stem en gezicht geven. Door woningzoekenden een rol te geven in de besluitvorming over projecten, komt er meer aandacht voor de urgentie om sneller woningen te realiseren.
  4. Bouweisen zoveel mogelijk standaardiseren. Voor elk project gelden andere eisen en verplichtingen. Standaardiseren scheelt tijd en draagt bij aan het opschroeven van de (industriële) bouwproductie.
  5. Aanpassen van wet- en regelgeving. Om een snelle realisatie mogelijk te maken, zetten we ook in op versnelling in de fase van bezwaar en beroep.

Het Rijk stuurt op deze acties door versnellingsafspraken in de woondeals te maken en door met vier pilots van woningbouwprojecten te laten zien hoe versnelling mogelijk is door het parallel plannen van processen. Om knelpunten in projecten snel in beeld te krijgen en te kunnen doorbreken, is een landelijke versnellingstafel ingericht. Ook worden er regionale versnellingstafels opgericht. Hier kunnen overheden, corporaties en marktpartijen samen de voortgang van de projecten in hun regio bespreken en knelpunten oplossen.

Vergroot afbeelding Deze visual gaat over het versnellen van processen en procedures in de woningbouw. In het tekstkader is de link te vinden naar het digitoegankelijke document waar u deze visual kunt bekijken.