Startbouwimpuls

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet.

Door veranderde omstandigheden - gestegen rente, gestegen bouwkosten en toegenomen bevolkingsgroei - wordt het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Alleen als alle partijen een stapje extra zetten, kunnen we de bouwproductie op gang houden. En door de inzet van extra maatregelen. Zo heeft minister De Jonge al een aantal maatregelen genomen om de bouw niet stil te laten vallen, waaronder de Startbouwimpuls.

Randvoorwaarden (knock-out criteria)

Om aanspraak te kunnen maken op de Startbouwimpuls dienen de projecten te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

  1. Start bouw woningen uiterlijk in 2024/2025.
  2. Oplevering woningen uiterlijk 36 maanden na start bouw (2027/2028).
  3. Het betreft permanente woningbouw.
  4. Aandeel betaalbare woningen is minimaal 50%.
  5. De betrokken ontwikkelaar/woningcorporatie onderschrijft de aanvraag.
  6. Juridische zekerheid over het moment van start bouw, bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan.
  7. Nieuw: de aanmelding betreft meer dan 10 woningen per bouwproject.
  8. Nieuw: de maximale gevraagde Rijksbijdrage per woning is vastgesteld op 12.500 euro incl. BTW.

Beoordelingscriteria (zeving en ranking)

De beoordelingscriteria bepalen de zeving en ranking van de aanvragen. Die hebben betrekking op onder andere de zekerheid start bouw 2024/2025, het aantonen van de noodzaak van de rijksbijdrage, wat medeoverheden, corporaties en marktpartijen zelf al hebben bijgedragen en betaalbare woningen.

Aanvraag proces

Mede op basis van de groslijst van projecten die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de SBI is het definitieve afweegkader van de regeling uitgewerkt en vastgesteld. De definitieve aanvraagformulieren (onderdeel A en onderdeel B) zijn nu beschikbaar. Het digitaal loket sluit op 13 oktober 2023.

Regionale bijeenkomsten

Op 30 en 31 augustus en 5, 6 en 7 september 2023 organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale sessies over de Startbouwimpuls. De regionale werksessies waren primair bedoeld voor gemeenten, omdat het aanvraagproces via hen verloopt.

Q&A Startbouwimpuls

Alle vragen en antwoorden over de Startbouwimpuls vindt u in dit document. 

Vragen over de Startbouwimpuls?

Mail ons via sbi@minbzk.nl.

Presentaties

Documenten

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws