Programma Wonen en zorg voor ouderen

Het aantal 75-plussers neemt de komende jaren toe van 1,4 miljoen in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040 en 2,9 miljoen in 2050. Het kabinet wil wonen en zorg voor deze groeiende groep beter organiseren met oog voor de woonwensen van de ouderen van nu en in de toekomst.

Het programma Wonen en Zorg verbindt goed wonen voor ouderen met de juiste zorg en ondersteuning. De ministeries van BZK en VWS werken hier intensief aan samen. Vanuit volkshuisvesting wordt ingezet op meer geclusterde woonvormen en nieuwe woonzorgvormen waar zorg en ondersteuning kan worden opgeschaald als de kwetsbaarheid toeneemt. Ook worden meer aantrekkelijke reguliere woningen gebouwd die geschikt zijn voor prettig ouder worden, zoals nultredenwoningen. Dit levert ook nieuwe woonkansen op voor bijvoorbeeld starters.

Actielijnen

Het programma bevat de volgende actielijnen op het gebied van volkshuisvesting.

Daarnaast worden in het kader van de zorg en ondersteuning diverse maatregelen opgepakt waarin de minister voor Langdurige Zorg en Sport het voortouw heeft.

De uitwerking van het programma en de actielijnen wordt verwacht in juni 2022.

Publicaties

Praktijkvoorbeelden