Gooi en Vechtstreek: Nieuwe woonzorgvormen nodig, focus op preventie

De opgave rondom wonen en zorg in regio Gooi en Vechtstreek is volgens Inge Huiskers, programmacoördinator wonen, vooral een kwestie van kwaliteit. “Er is vooral behoefte aan variatie in woon-zorgvoorzieningen: voor beschermd wonen, tijdelijk wonen, crisisinterventie en respijtzorg.” Huiskers vertelt over de lokale opgave en samenwerking rond wonen en zorg voor kwetsbare groepen.

Tekst: Lydia Sterrenberg en Annette Duivenvoorden, Platform31

De aanpak van wonen en zorg in de regio omschrijft ze als een voornamelijk kwalitatieve opgave. De gemeenten willen vooral meer diversiteit in woon- en zorgoplossingen toevoegen. Juist voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving of psychische problemen. “Al lopen benodigdheden voor een goede opvang in termen van wonen en zorg nogal uiteen”, voegt ze toe. “Dit is bijvoorbeeld het geval bij de groep dak- en thuislozen: binnen deze groep zijn er grote verschillen waar te nemen. Niet alleen qua leeftijd, maar ook qua intensiteit van (noodzakelijke) zorg en begeleiding.”

Zo deed het concept van het corporatiehotel In between places zijn intrede: een nieuw en flexibel woonconcept dat tijdelijke woonruimte biedt voor mensen met een dringende woonvraag. Hier kunnen zij maximaal een jaar woonruimte huren om een stabiele basis op te bouwen en hun leven weer op de rit te krijgen. “Het is dan ook een oplossing voor mensen die tussen wal en schip vallen in de onder druk staande woningmarkt en niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring”, voegt Huiskers toe.

“Als samenleving en gemeenten hebben wij de taak deze kwetsbare inwoners niet uit beeld te laten verdwijnen en betrokken te blijven”, vervolgt ze. “Daarvoor heb je voorzieningen nodig, zoals beschermd wonen, tijdelijke woonconcepten, crisisinterventie en respijtzorg. Daar werken we aan.”

Organisatie

De betrokken partijen in de regio werken al ruim een jaar met het convenant 'huisvesting maatschappelijke doelgroepen', opgezet met de gemeenten, corporaties en zorgpartijen. Volgens Huiskers is dit ‘van onderaf’ opgebouwd: “We gingen in gesprek met uitvoerenden over welke problemen zij ervaren bij het helpen van mensen met problemen, naast wat zij te bieden hebben en nodig hebben in deze context. Op basis daarvan is een regionale handleiding opgesteld met afgesproken rolneming, werkwijze en afspraken voor alle partijen.”

De samenwerking tussen gemeenten en corporaties vindt plaats via een platform waar managers en beleidsadviseurs van gemeenten en corporaties aansluiten. In een maandelijks overleg bepalen de aanwezigen op basis van een jaaragenda wie welk thema trekt en advies uitbrengt. “Met dit platform hebben we - faciliterend vanuit het fysieke domein aan de opgaven vanuit het sociale domein - de ondersteuning van kwetsbare mensen de afgelopen jaren gestroomlijnd”, voegt Huiskers toe. “Zo is de urgentieregeling van de huisvestingsverordening aangepast om de uit- en doorstroom naar (weer) zelfstandig wonen, met of zonder begeleiding, te verbeteren. Alle kwetsbare personen die klaar zijn voor een zelfstandige woning kunnen hier een beroep op doen. Dit is een mooi voorbeeld van elkaar goed weten te vinden”, aldus Huiskers.

Huiskers benadrukt dat samenwerking belangrijk is om het vraagstuk met betrekking tot wonen en zorg goed op te kunnen pakken: “Samen zijn we in staat de woonzorgvragen op te lossen. Iedereen heeft door dat elke partij niet zelf de problemen moet willen oplossen, maar juist partners erbij moet betrekken. Dat kost tijd, de succesmomenten zorgen voor de energie. Het is dan ook aan te raden stil te staan bij deze succesmomenten en deze met elkaar te vieren.”

Meer lezen over de aanpak van wonen en zorg in Gooi- en Vechtstreek

  • Huisvesting maatschappelijke doelgroepen Gooi- en Vechtstreek
  • Bouwstenen urgentieregeling huisvestingsverordening
  • Corporatiehotel In Between Places