Woondeals versterken regie op de volkshuisvesting

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge sluit de komende periode door heel Nederland regionale woondeals met overheden. In de woondeals worden afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, de locaties en voor wie er moet worden gebouwd. In totaal worden 35 woondeals gesloten. De uitvoering van de woondeals vindt plaats vanaf het eerste kwartaal van 2023.

Samenwerking en kritische succesfactoren

In de woondeals is aandacht voor de bouw van betaalbare woningen en voor samenwerking, knelpunten en randvoorwaarden die van invloed zijn op de woningbouw. Goede samenwerking met en tussen alle betrokken partijen is daarbij essentieel om de regionale opgaven te realiseren en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor mogelijk knellende factoren zoals stikstof, capaciteit en financiële middelen. Deze randvoorwaarden beschrijft het ministerie voor VRO ook in het onlangs gepubliceerde “Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw”. Daarin staan handvatten en concrete acties voor de hele bouwsector om het woningbouwproces efficiënter in te richten.

Om regionale samenwerking te faciliteren worden regionale versnellingstafels opgezet. Aan deze versnellingstafels bespreken overheden, woningcorporaties en marktpartijen de voortgang en knelpunten in de woningbouwopgave en gaan samen op zoek naar oplossingen voor de versnelling van locaties.

Beschikbare middelen

Overheden kunnen voor de realisatie van de woningbouwopgave een beroep doen op diverse regelingen en subsidies, waaronder de Woningbouwimpuls, de regeling flexpools, de regeling voor tijdelijke huisvesting en de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA). Het Rijk informeert via de woondealtafel over nieuwe regelingen en subsidiemogelijkheden. Ook dient het Rijk als vraagbaak bij eventuele onduidelijkheden omtrent de aanvraag van financiële middelen.

Wet versterking regie op de volkshuisvesting

Het wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting is op 16 februari in consultatie gegaan.  Het wetsvoorstel geeft het Rijk, provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen regie te voeren op de volkshuisvesting. Overheden krijgen in de wet meer grip op hoeveel woningen, waar en voor wie wordt gebouwd en meer grip op mogelijkheden voor de versnelling van woningbouw.

Eerste regionale woondeals

Op 21 december 2022 ondertekenden provincies en gemeenten de eerste regionale woondeals in Overijssel en Drenthe met minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Volgens deze woondeals moeten tot en met 2030 in Overijssel minimaal 42.300 woningen gebouwd worden en in Drenthe minimaal 13.864. De woningcorporaties en marktpartijen maken deel uit van de uitvoering.

Plan van aanpak: versnellen processen en procedures woningbouw