Wet Versterking Regie Volkshuisvesting

Te lang is gedacht dat de optelsom van lokale beslissingen als vanzelf een oplossing zou bieden voor de woningnood, maar dat is niet het geval. Daarom moet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de volkshuisvesting in ere herstellen en de regie hernemen. Met de wet Versterking Regie Volkshuisvesting zorgt BZK ervoor dat overheden het juiste gereedschap hebben om nu en in de toekomst te sturen op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt.

Er zijn te weinig betaalbare woningen in Nederland om te voldoen aan de vraag. Het ontbreekt daarnaast aan voldoende bouwlocaties. Het kabinet heeft als doel 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Om die landelijke bouwopgave te realiseren, schrijft de Omgevingswet een verplicht volkshuisvestingsprogramma voor aan het Rijk, provincies en gemeenten. Zowel het Rijk als de provincies kunnen gemeenten juridisch sturen via instructies, bijvoorbeeld om een knoop door te hakken over een nieuwbouwlocatie. Hiermee pakt BZK regie op de hoeveelheid woningen en locaties.