Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 12 - 23-12-2022

Lees in deze editie van vrijdag 23 december 2022 meer over de volgende onderwerpen:

Overijssel en Drenthe ondertekenen eerste regionale woondeals

In Overijssel en Drenthe ondertekenden provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in december de eerste regionale woondeals. Tot en met 2030 moeten in Overijssel minimaal 42.300 woningen gebouwd worden en in Drenthe minimaal 13.864. In de regionale woondeals is vastgelegd op welke locaties gebouwd kan worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke doelgroep wordt gebouwd.

Overijssel en Drenthe ondertekenen eerste regionale woondeals

Maximale huurverhoging 2023 vrije sector

Op woensdag 20 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert. Hierdoor is voor komend jaar de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging in plaats van de inflatie. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

Maximale huurverhoging 2023 vrije sector

Nieuwe afspraken moeten huisuitzettingen door energiecrisis voorkomen

Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op betaalachterstanden bij het betalen van de huur. Daarom maken de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG nieuwe afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden. Dezelfde partijen maakten ten tijde van de coronacrisis vergelijkbare afspraken.

Nieuwe afspraken moeten huisuitzettingen door energiecrisis voorkomen

Nieuwe tranche Crisis- en herstelwet: sneller meer flexwoningen, betaalbare koopwoningen en schone lucht

Een aantal gemeenten en provincies kan opnieuw met nieuwe projecten en gebieden gebruik maken van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw). De experimenteerruimte verkort in zeven gemeenten de procedures voor het plaatsen van flexwoningen met minimaal 12 weken. Ook worden onder andere in Nijmegen en Dordrecht gebiedsontwikkelingen gestimuleerd met een flexibeler bestemmingsplan. De gehonoreerde aanvragen zijn door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de Staatscourant gepubliceerd.

Nieuwe tranche Crisis- en herstelwet: sneller meer flexwoningen, betaalbare koopwoningen en schone lucht

Staat van de Volkshuisvesting 2022 – grote opgaven in kenterend tij

In 2022 keerde de rijksregie op volkshuisvesting terug waarmee het Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen het woningtekort en de verduurzaming gezamenlijk aanpakken. De vraag naar betaalbare en energiezuinige woningen was afgelopen jaar onverminderd hoog, terwijl door de hoge inflatie en oplopende rentes, de fiks gestegen energieprijzen en het toenemende tekort aan bouwmateriaal en arbeidskracht deze opgaven in een kenterend tij gerealiseerd moeten worden. De Staat van de Volkshuisvesting 2022 geeft inzicht in de feiten, cijfers en ontwikkelingen op de woningmarkt en in de stand van zaken ten aanzien van de programma’s die afgelopen jaar zijn gepresenteerd.

Staat van de Volkshuisvesting 2022 – grote opgaven in kenterend tij

Gezamenlijke investering van het Rijk, gemeenten en marktpartijen levert 8.300 flexwoningen op

Op 15 december maakte minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend dat 29 gemeenten financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de tweede bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van in totaal € 100 miljoen waarmee meer dan 8.300 woningen worden gerealiseerd. Begin 2023 volgt een laatste publicatie met gemeenten die een toekenning krijgen. De financiële bijdrage van het Rijk met deze tweede toekenning van € 66 miljoen zorgt voor 5.494 huizen voor ongeveer 10.000 bewoners. De investering van gemeenten, corporaties en marktpartijen voor deze woningen bedraagt ongeveer € 700 miljoen. In de loop van 2023 ontvangen de eerste bewoners de sleutels van hun huis.

Gezamenlijke investering van het Rijk, gemeenten en marktpartijen levert 8.300 flexwoningen op

Vierde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 24 duizend nieuwbouwwoningen

Door heel Nederland kunnen binnenkort 24.768 nieuwe woningen worden gebouwd door de gelden van de vierde tranche Woningbouwimpuls (WBI). Hiervan valt 68 % in de categorie 'betaalbaar'. In totaal zijn er 29 aanvragen ingediend bij het WBI-loket voor het versneld realiseren van woningen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening honoreert 20 aanvragen en kent daarmee € 112 miljoen inclusief btw toe.

Vierde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 24 duizend nieuwbouwwoningen

Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies

Het Rijk en de provincies gaan eind volgend jaar bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. De afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) bij het ruimtelijke ‘startpakket’ dat vandaag naar de twaalf provincies zijn verstuurd.

Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies

Lagere huur voor ruim 300.000 woningen

Om huurders met een middeninkomen te beschermen tegen excessen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs voor hun woning betalen, wil het kabinet de middenhuur reguleren. Door het middenhuursegment te reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend te maken, gaat de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld € 190 omlaag. De regulering is vormgegeven aan de hand van vier uitgangspunten: de bescherming van de huurder, voldoende aanbod van betaalbare woningen, de investeringsbereidheid van verhuurders en het stimuleren van de verduurzaming van huurwoningen.

Lagere huur voor ruim 300.000 woningen

2.000 flexwoningen definitief gegund aan negen leveranciers

Op dinsdag 6 december heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) na de voorlopige gunning op 15 november de opdracht voor 2.000 flexwoningen definitief gegund. De aanbesteding was in opdracht van de minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om een versnelling aan te brengen in de realisatie van flexwoningen. De oplevering van de woningen vindt plaats in 2023 waarvan de eerste over ongeveer 3 maanden worden geplaatst.

2.000 flexwoningen definitief gegund aan negen leveranciers

Lancering Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen: hét centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen

Vandaag lanceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met onder meer het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG, Aedes en IPO, het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC ETVI). Het online platform is opgezet om gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties) en projectontwikkelaars en andere betrokkenen te ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen uit het Programma Een thuis voor iedereen.  

Lancering Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen: hét centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van flexwoningen. Hier heeft de minister de Tweede Kamer 6 december over geïnformeerd. Deze garantieregeling zorgt voor het herplaatsen van flexwoningen, en mocht dat uiteindelijk niet mogelijk zijn een financiële compensatie om de investeringen te dekken. Op de Rijksbegroting is 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herplaatsingsgarantie.

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Aanscherping regels zorgt voor veiligere isolatie met gespoten PUR-schuim

Gespoten PUR-schuim wordt veel gebruikt bij met name de na-isolatie van vloeren. Dit maakt de woningen energiezuiniger en comfortabeler. In sommige gevallen is hierna sprake geweest van gezondheidsklachten bij bewoners en werknemers. Dat kan beter schrijft Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. Zo worden de gestelde eisen aan het gebruik van gespoten PUR-schuim hoger, de informatievoorziening beter en er komt meer onderzoek naar de effecten ervan.

Aanscherping regels zorgt voor veiligere isolatie met gespoten PUR-schuim

Online publiekscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van start

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is in samenwerking met de Brandwondenstichting en Brandweer Nederland de online campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart. Deze campagne wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert over nieuwe regelgeving ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging. In februari/maart 2023 wordt de campagne extra kracht bijgezet door middel van advertenties in huis-aan-huisbladen, radiospots en posters in ov-haltes. 

Online publiekscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van start

Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid

Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Daarom presenteren ministers de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ) en staatssecretaris van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), maandag 5 december het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. Voor het plan wordt 65 miljoen euro uitgetrokken, bovenop de reguliere 385 miljoen die gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke opvang. Het plan moet ervoor zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd. Hieraan heeft Nederland zich gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon Verklaring.

Eerst een thuis centraal in Nationaal Actieplan Dakloosheid

“Energielabel speelt belangrijkere rol bij aankoop woning”

Woningeigenaren houden bij de aankoop van een woning vaker rekening met het energielabel. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public. Het biedt inzicht in de energieprestatie van de woning, welke investeringen er nodig zijn en geeft een indicatie van de energierekening. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteert de onderzoeksresultaten in een kamerbrief aan de Tweede Kamer.

“Energielabel speelt belangrijkere rol bij aankoop woning”

Nieuwe set handreikingen Woningwet voor professionals

Verduurzaming van het bezit is een kerntaak van woningcorporaties, maar wat zegt de wet hierover? Onder welke voorwaarden mag een woningcorporatie maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed bouwen, verhuren en verwerven? Een goede inrichting van de governance is essentieel voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken van een woningcorporatie, welke aspecten zijn hier van belang? 

Nieuwe set handreikingen Woningwet voor professionals

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.