Editie: maart 2023

Dit is de nieuwsbrief van het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC).

Lees in deze editie van 7 april 2023 meer over de volgende onderwerpen:

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap

Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap

Al 29 van de 35 regionale woondeals gesloten

Om meer balans in de woningvoorraad te brengen en te zorgen voor een eerlijker verdeling tussen gemeenten, is het streven dat twee derde van de nieuwbouw bestaat uit betaalbare woningen. Zowel koop als huur, voor middeninkomens en lagere inkomens. 

Daarom zijn in de Woondeals afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat vanaf 2025 tweederde van de woningen die gerealiseerd worden in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 763,- per maand), middenhuurwoningen(tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden. In de woondeals worden ook afspraken vastgelegd over woningen voor verschillende aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Elke regio vult dit in aan de hand van de lokale opgave. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt over de bouw van flexwoningen, collectieve en nieuwe woonvormen. 

Met de woondeals nemen Rijk, provincies, gemeente, marktpartijen en corporaties de regie op de volkshuisvesting. Dit is nodig om het woningtekort sneller in te lopen en de betaalbaarheid van woningen te verbeteren. In de afgelopen periode zijn er woondeals gesloten voor Noord-Holland NoordFlevoland en MRA, Zuid-Holland, Utrecht en Amersfoort, Noord-Brabant, GroningenLimburg, Gelderland, Zeeland, Drenthe en Overijssel

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen: "Voor ondersteuning van gemeenten bij hun woon- en zorgopgave "

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt gemeenten om samen met alle partijen een integrale woonzorgvisie op te stellen (onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma) en helpt ook bij andere hulpvragen op dit vlak. Het team biedt inhoudelijke expertise, maar kan ook helpen bij de organisatie en het proces. Maar wat is de meerwaarde van het EHA? En hoe gaat het team te werk? Matthijs van Gent, projectcoördinator van het EHA, vertelt erover.

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen: "Voor ondersteuning van gemeenten bij hun woon- en zorgopgave "

Samenwerkingsverbanden stimuleren meer huisvesting voor arbeidsmigranten in regio’s Rivierenland en Hart van Brabant

Arbeidsmigranten wonen vaak niet in de gemeente waar ze werken. Hierdoor is het huisvesten van arbeidsmigranten een regionaal vraagstuk. Om meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren, zetten gemeenten samenwerkingsverbanden op. Twee mooie voorbeelden daarvan zijn te vinden in regio Rivierenland en regio Hart van Brabant. Kees Stob, kwartiermaker van regio Rivierenland, en Susan Brooijmans, beleidsmedewerker wonen bij de gemeente Waalwijk en voorzitter van de regionale projectgroep arbeidsmigratie in Hart van Brabant, vertellen er meer over.

Samenwerkingsverbanden stimuleren meer huisvesting voor arbeidsmigranten in regio’s Rivierenland en Hart van Brabant

18 april 2023: online bijeenkomst - Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen werkt het ministerie van BZK samen met andere ministeries, de VNG, Aedes, het IPO, de RVO en Platform31. Deze samenwerkende partijen nodigen u uit voor een serie van zes online bijeenkomsten waarin wordt verteld over het programma en u vragen kunt stellen. In totaal worden er zes online bijeenkomsten georganiseerd. Op dinsdag 18 april 2023 vindt de eerste sessie plaats. 

De eerste bijeenkomst bestaat uit twee delen. We beginnen met een korte toelichting. Wat betekent 'Een thuis voor iedereen' nu precies voor u als gemeente of woningcorporatie? Welke taken komen er daarbij op je af? In het tweede half uur willen we vooral de deelnemers aan het woord laten. Welke ondersteuningsbehoefte heb jij? En welke onderwerpen zie je graag bij de volgende bijeenkomsten op de agenda? 

25 april 2023: webinar - de Regiewet en Wonen & Zorg

Om je bij te praten over de Regiewet en wat dit voor jou betekent, organiseert Finance Ideas een gratis webinar op dinsdag 25 april 2023. De Regiewet heeft een enorme impact op het werkveld Wonen & Zorg. De vrijblijvende woonvisie wordt een verplicht volkshuisvestingsprogramma. Dit programma bevat een verplichte categorie ‘ouderen’, en deze categorie moet eveneens terugkomen in de prestatieafspraken met woningcorporaties. Zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering.

Webinar: de Regiewet en Wonen & Zorg

Meld je hier aan voor het webinar op 1 mei 2023 over de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

Op 1 mei 2023 organiseert RVO in samenwerking met BZK een webinar over de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen waarvan de nieuwe ronde binnenkort opengaat. In het webinar geven we een toelichting op o.a. de wijzigingen in de aanvraagprocedure en -formulieren. Ook komen experts aan het woord en heb je de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden RHA webinar

8 mei 2023: congres - Van Opvang tot en met Integratie

Gemeenten hebben nu en de komende jaren een opgave om asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen op te vangen en statushouders te huisvesten. Hoe kunnen we de opgaven op het gebied van huisvesting, integratie, onderwijs, leefbaarheid in de wijken/dorpen en draagvlak in de samenleving samen realiseren?

Welke kansen zijn er, welke dilemma’s komen we tegen en hoe gaan we daar nu en in de toekomst mee om? Dit bespreekt de VNG graag samen met o.a. gemeenten en ministeries op maandag 8 mei 2023 tijdens het congres 'Van Opvang tot en met Integratie.'  Met als doel van elkaar te leren, vragen beantwoord te krijgen en na te denken over (praktische) kansen en oplossingen.

De nieuwsbrief van het Online Kennis-en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) is een initiatief van 5 ministeries (BZK, VWS, JenV, SZW en OCW), in samenwerking met VNG, Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokken partners.  

Op de website van het OKEC vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Zo ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met VNG, Aedes, IPO en betrokken partners, de provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke en zorgorganisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.