Stikstof

Er is een structurele aanpak van de stikstof om alle sectoren bij te laten dragen aan een beter leefklimaat. Maar dat mag geen belemmering zijn voor de woningbouw omdat daar de nood en de maatschappelijke impact het hoogst is. Daarom heeft het vorige kabinet maatregelen genomen voor de vermindering van stikstofneerslag, om zo ruimte te bieden aan de woningbouwopgave.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

Vergunningverlening

Veel bouwprojecten ondervinden de gevolgen van het feit dat er met name tijdens de gebruikersfase te veel stikstof neerkomt in kwetsbare natuurgebieden (de zogeheten EU. Natura2000 gebieden). Er is een natuurvergunning nodig als het bouwen te veel stikstofneerslag veroorzaakt in een Natura 2000-gebied die leidt tot aantasting van natuurwaarden. Dit is bepaald in de Wet natuurbescherming. Om te voorkomen dat de bouw stil komt te liggen, is in het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurherstel een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector opgenomen gedurende de bouwfase.

Gedeeltelijke vrijstelling

Om de gedeeltelijke vrijstelling mogelijk te maken is door het voorgaande kabinet al 1 miljard euro beschikbaar voor versteviging van het structurele pakket aan stikstofmaatregelen. Hiervan is tussen 2021 en 2030 500 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen in de bouw.  Daarbovenop is er 500 miljoen gereserveerd voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouwsector. Hoe dit geld wordt ingezet wordt bepaald na evaluatie van het eerste maatregelenpakket van 500 miljoen, in 2023.

Toestemmingsverlening

Er kan mogelijk een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit is in eerste instantie voor omvangrijkere woningbouwprojecten en een beperkt aantal grote infraprojecten. Meer informatie is ook te lezen op de pagina Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe projecten.

Helpdesk BIJ12

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de toepassing van AERIUS Calculator.

Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten bij concrete projecten, ook als stikstof daar de knellende factor is. Ook initiatiefnemers geven eventueel stroeve processen bij het Expertteam door. Het expertteam ondersteunt de partijen bij het proces, maar kan ook inhoudelijk meedenken over de problematiek.