Veelgestelde vragen stikstof

Op deze pagina geven we antwoord op een aantal  vragen rondom stikstof, de aanvraag van vergunningen en woningbouw. Volledige informatie over de stikstofproblematiek is te vinden op www.aanpakstikstof.nl

Hoeveel draagt de woningbouw bij aan de stikstofproblematiek?

De bijdrage van de woningbouw aan de stikstofproblematiek is gering. Het grootste deel van de uitstoot wordt gerealiseerd in de bouwfase en door het autoverkeer dat naar de nieuwe woningen toe gaat.

Kan mijn project doorgaan?

Het is onder andere afhankelijk van de ligging van het project, de staat van het Natura 2000-gebied en de omvang van het project of dit project doorgang kan vinden. Een belangrijke eerste stap is het berekenen van de stikstofdepositie. Dit kan gedaan worden met behulp van de AERIUS Calculator.

Het uiteindelijke besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Hoe weet ik of ik een natuurvergunning moet aanvragen?

Wanneer het niet is uitgesloten dat jouw project leidt tot (significant) negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied moet een natuurvergunning worden aangevraagd. Het risico op effecten door de stikstofdepositie van jouw project kunnen worden weggenomen door bijvoorbeeld te salderen.

Het uiteindelijke besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Hoe weet ik dat een natuurvergunning niet nodig is?

Met behulp van de AERIUS Calculator is het mogelijk om de stikstofdepositie te berekenen. Als op geen enkel natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,00 mol/ha/jr dan is er geen toestemming benodigd op het gebied van stikstof in kader van de Wet Natuurbescherming.

Wanneer een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden of wanneer de conclusie van een ecologische toets is dat significante effecten zijn uitgesloten, is een natuurvergunning niet nodig.

Wat kan ik doen als er toch een depositie is?

Als er toch sprake is van stikstofdepositie dat leidt tot mogelijke negatieve effecten kan gekeken worden of er mogelijkheden zijn om door middel van intern of extern salderen deze effecten weg te nemen. Mocht er na salderen nog steeds depositie zijn, kan gekeken worden of gebruik van het stikstofregistratiesysteem of een ADC-procedure uitkomst biedt.

Hoe werkt het stikstofregistratiesysteem

Meer over het gebruik van het stikstofregistratiesysteem is te vinden via deze pagina.

Kan ik hulp krijgen?

Helpdesk BIJ12

Iedereen met vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen voor woningbouwprojecten met mogelijke stikstofuitstoot kan terecht bij de helpdesk van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de AERIUS Calculator. De provincies, of het ministerie dat daarvoor bevoegd is, kunnen vragen beantwoorden over een specifieke vergunning of toestemmingsbesluit. Een overzicht van hun contactgegevens vindt u op de website van BIJ12.

Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw kan gemeenten helpen bij concrete projecten, ook wanneer stikstof daar de knellende factor is. Het expertteam ondersteunt gemeenten bij het proces, maar kan ook inhoudelijk meedenken op de problematiek.

Ook initiatiefnemers kunnen eventuele stroeve processen bij het Expertteam doorgeven. Het Expertteam kan dan contact opnemen met de desbetreffende gemeente of provincie om te kijken of zij kunnen helpen.

Ik heb een andere vraag, waar kan ik meer informatie vinden?

Op de websites van www.aanpakstikstof.nl en de website van Bij12 staat nog meer informatie over de situatie rond stikstof in de woningbouw.