AERIUS Calculator 2021 beschikbaar voor maken stikstofberekeningen

Vanaf 20 januari 2022 is AERIUS Calculator 2021 beschikbaar. Overheden en initiatiefnemers van projecten berekenen met AERIUS Calculator de uitstoot van stikstof en de neerslag ervan op Natura 2000-gebieden.

AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen. Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Voor de actualisatie gebruikt het RIVM gegevens over emissies en deposities, maar ook data van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR).

Gevolgen toestemmingsverlening

Voor vergunningverleners en beleidsmakers is het belangrijk dat berekeningen en monitoringsinformatie zorgvuldig en actueel zijn om beslissingen te kunnen nemen. Initiatiefnemers kunnen na de actualisatie andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met deze nieuwe versie van Calculator. Voor een vergunning moeten alle berekeningen vanaf 13 januari 2022 worden uitgevoerd met de nieuwe versie.

AERIUS Monitor

Tegelijk met AERIUS Calculator is AERIUS Monitor geactualiseerd. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk informatie over de stikstofdepositie, de natuur en de relatie daartussen. Met AERIUS Monitor wil het RIVM de beschikbare gegevens over stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden op een bruikbare en toegankelijke manier beschikbaar stellen.