Bouwvrijstelling versoepelt stikstofregels bouwprojecten

Op 1 juli treedt de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de Bouwvrijstelling. Het aspect stikstof speelt hierdoor in het vergunningstraject alleen nog een rol bij de neerslag (depositie) in de gebruiksfase.

Het is niet langer verplicht om een activiteit met tijdelijke emissies op lokale effecten te toetsen. In het geval van bouw, sloop en eenmalige aanleg is het immers duidelijk dat het altijd om een tijdelijke activiteit gaat. Op een bepaald moment is het bouwwerk immers gereed, gesloopt of aangelegd. Er is daarbij een scheiding gemaakt tussen de bouw en het daadwerkelijke gebruik van het bouwwerk. De milieubelasting tijdens de bouw is altijd tijdelijk, terwijl het gebruik een permanent karakter heeft.

Klein aandeel in stikstofuitstoot

De Bouwvrijstelling maakt bouwprojecten weer mogelijk. Bij de ontwikkeling van de wet was het uitgangspunt om zo min mogelijk complexe regels en voorwaarden voor initiatiefnemers te creëren, zonder afbreuk te doen aan het herstel van de natuur. Hierbij is in ogenschouw genomen dat de bouwsector als geheel een relatief klein aandeel heeft in de stikstofuitstoot. Een klein deel daarvan komt van de tijdelijke emissies tijdens de bouw.

Structurele aanpak

Het kabinet heeft ervoor gekozen om in de structurele aanpak van de stikstof alle sectoren bij te laten dragen aan een beter leefklimaat. Ook de bouw gaat versnellen in de transitie naar emissiearme bouw. Dit is niet alleen voor de uitstoot van stikstof, maar ook voor de reductie van CO2 en fijnstof. De maatregelen in de bouw worden op dit moment in de routekaart “Schoon en Emissieloos Bouwen” uitgewerkt. Deze maatregelen worden onderdeel van het totale pakket aan stikstofreductie. De gemeente heeft vervolgens een belangrijke rol in de uitvoering, omdat de keuze voor de beste maatregel sterk afhangt van de lokale omstandigheden rond de bouwplaats. Het is dus niet zo dat de bouwmaatregelen de stikstofuitstoot van het project een-op-een moeten compenseren.

Pad naar stikstofreductie

Het kabinet heeft met de maatregelen een onomkeerbaar en onvoorwaardelijk pad van stikstofreductie ingezet. De maatregelen uit de structurele aanpak stikstof vormen de juridische basis voor deze vrijstelling. Zo doet de Bouwvrijstelling geen afbreuk aan het bereiken van de natuurdoelen uit de wet door het relatief kleine aandeel van de bouwsector in de stikstofuitstoot en door de maatregelen die ook al in verschillende sectoren genomen zijn. De maatregelen in de bouw die in de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ worden uitgewerkt, zullen het structurele pakket en daarmee de juridische basis voor de bouwvrijstelling nog verder versterken.