Woonlasten beter betaalbaar

Huurders met een lager inkomen zijn vaker een minder groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen. Dit staat in de voortgangsrapportage over het programma Betaalbaar wonen die minister Hugo de Jonge vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Een pakket aan maatregelen, waaronder nieuwe wetgeving, zorgt voor een betere betaalbaarheid van woonlasten. Het meest directe effect komt van de huurverlaging voor huurders met een lager inkomen (in 2023), de maximering van de jaarlijkse huurverhoging en het verhogen van de huurtoeslag.

Verbetering woonlasten

De jaarlijkse stijging van huurprijzen is sinds de start van het programma Betaalbaar wonen ingeperkt. In de sociale sector was de stijging in 2023 gemiddeld slechts 0,5%; ruim 9% lager dan de inflatie. Verder kregen circa 600.000 huishoudens met een laag inkomen vorig jaar een gerichte huurverlaging van gemiddeld € 57. In de vrije sector stelt de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten een maximum aan jaarlijkse huurprijsverhogingen in de vrije sector. De toegestane verhoging blijft gekoppeld aan de jaarlijkse loonontwikkeling of inflatie (laagste van de twee). De wet is onlangs verlengd tot 1 mei 2029.

Ook met toeslagen wordt gestuurd op beter betaalbare woonlasten. Zo is de huurtoeslag dit jaar verhoogd met ruim € 37 per maand, mede door een extra koopkrachtreparatie. Het wetsvoorstel Vereenvoudiging huurtoeslag ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer. Met deze wet komen meer huurders met een laag inkomen en, een te hoge huur, vanaf 2025 in aanmerking  voor  tegemoetkoming in woonlasten 117.000 van de meest kwetsbare huurders kunnen er dan gemiddeld € 172 per maand op vooruit gaan.

De huur van 300.000 huurders gaat, als de Wet betaalbare huur is aangenomen, met gemiddeld € 190 per maand omlaag. Het wetsvoorstel Betaalbare huur ligt nu bij de Eerste Kamer ter behandeling.

Betere bescherming huurders

Het wetsvoorstel Betaalbare huur maakt niet alleen meer woningen betaalbaar, maar beschermt ook beter doordat gemeenten kunnen handhaven op te hoge huren. Vorig jaar ging de Wet goed verhuurderschap al in werking die meer mogelijkheden biedt om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Denk aan discriminatie, intimidatie of een te hoge borg. Als regels niet nagekomen worden, kunnen huurders dit melden bij de gemeente. Sinds 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt.

Onder de Wet goed verhuurderschap wordt geregeld dat servicekosten niet onredelijk mogen zijn. In de praktijk blijken de regels rond servicekosten niet helder genoeg. Dit wordt verbeterd door een limitatieve lijst van wat wel en niet tot de servicekosten gerekend wordt. De wetgeving hiervoor wordt naar verwachting na de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden. Als het wetsvoorstel Betaalbare huur wordt aangenomen, krijgen álle huurders in de toekomst de mogelijkheid om geschillen over servicekosten aan de huurcommissie voor te leggen. Nu kunnen alleen huurders met een gereguleerd huurcontract dat.

Ten slotte krijgen huurders vanaf 1 juli 2024 weer standaard een vast huurcontract op basis van de Wet vaste huurcontracten. Alleen voor sommige groepen blijft een tijdelijk huurcontract mogelijk. De wet heeft als doel huurders meer zekerheid te bieden.

Vergroot afbeelding Programma Betaalbaar wonen Meer betaalbare woningen en hulp bij hoge woonlasten Wonen moet weer betaalbaar worden voor meer mensen. Door nieuwe wetgeving, regels en afspraken krijgen huurders en kopers een betere bescherming en positie. Door het programma Betaalbaar wonen hebben vooral huurders met lagere en middeninkomens lagere woonlasten gekregen en hebben starters meer kans op de koopmarkt. www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/programma-betaalbaar-wonen Meer betaalbare woningen Aanpakken van te hoge woonlasten Betere bescherming huurders en kopers • Met meer regie en tempo woningen bouwen Ruim 800.000 woningen erbij van 2024 t/m 2030 waarvan 2/3 betaalbaar. Het wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. • Meer betaalbare woningen Het wetsvoorstel Betaalbare huur zorgt ervoor dat huurwoningen t/m 186 punten (WWS) een maximale huurprijs krijgen. • Verbetering positie koopstarters Opkoopbescherming, ruimere leennormen en afschaffing schenkingsvrijstelling per 1 jan 2024. • Wijziging Huisvestingswet Gemeenten kunnen specifieke woningzoekenden beter woningen toewijzen. • Sociale (gereguleerde) huursector Huurverhoging mag maximaal gelijk aan de CAO-loonontwikkeling zijn. In corporatiesector minus nog 0,5%. • Vrije huursector Verlenging Wet maximering huurprijsverhogingen zorgt t/m 2029 voor een maximale jaarlijkse huurprijsverhoging van CAO-loonontwikkeling óf inflatie (laagste van de twee). • Hogere huurtoeslag In 2024 verhoging met ruim € 37 per maand, wetsvoorstel Vereenvoudiging geeft 117.000 nieuwe huishoudens recht op huurtoeslag. • Eerlijke huurprijzen Het wetsvoorstel Betaalbare huur zorgt ervoor dat de huurprijs van 300.000 woningen bij nieuwe verhuring met gemiddeld € 190 per maand omlaag gaat. VOORTGANG 2023-2024 • Goed verhuurderschap de norm Meer mogelijkheden voor gemeenten met de Wet goed verhuurderschap om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Ieder gemeente heeft een meldpunt. • Vaste huurcontracten weer terug Per 1 juli krijgen huurders weer standaard een vast huurcontract. • Herziening servicekosten Meer duidelijkheid voor verhuurders en bescherming van huurders door (oa) limitatieve lijst van servicekosten. • Handhaving op te hoge huurprijzen Gemeenten kunnen handhavend optreden als verhuurders zich niet aan de maximale huurprijzen t/m 186 punten houden (wetsvoorstel Betaalbare huur).
Visual van de voortgangsrapportage van het programma Betaalbaar wonen. Download de pdf onderaan het nieuwsbericht.

Meer betaalbare woningen

Het programma Betaalbaar wonen richt zich ook op verbeterde kansen op een koopwoning. Vooral starters merkten dat ze een sterkere positie krijgen op de koopmarkt. Fiscale maatregelen, zoals  een ruimere leennorm en de afschaffing van de schenkingsvrijstelling, zorgen voor een gelijkwaardiger speelveld. De studielening heeft nu minder impact. Want de maximale leenruimte wordt vastgesteld op basis van de actuele lasten van de lening. Oud-studenten die aflosten op hun studieschuld kunnen daarom een hogere hypotheek krijgen. Daarnaast betalen starters tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting.

In 2022 en 2023 kwamen er 178.000 nieuwe, vooral betaalbare woningen bij. Tot en met 2030 moeten daar nog eens ruim 800.000 nieuwe woningen bij komen, waarvan 2/3e betaalbaar. Ook nieuwe wetgeving draagt bij aan de bouwopgave. Het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat overheden beter en sneller kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt. Gemeenten kunnen dankzij de gewijzigde Huisvestingswet eigen inwoners en mensen met  bepaalde beroepen voorrang geven bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouw koopwoning.