Opgaven en middelen woningcorporaties

Uit het onderzoek opgaven en middelen woningcorporaties van juli 2020 en de actualisatie in maart 2021 blijkt dat de maatschappelijke opgaven voor corporaties op termijn niet in balans zijn met hun financiële middelen. Al binnen enkele jaren ontstaan naar verwachting de eerste regionale tekorten en rond 2028 is sprake van een landelijk financieel knelpunt. Dit groeit vervolgens door tot een sectorbreed tekort van circa 24 miljard euro; ruim 20% van de totale opgave. Hiermee is sprake van een structurele disbalans.

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven op de woningmarkt. Woningcorporaties leveren hier een bijdrage voor een concrete oplossing aan. Zo wordt van hen gevraagd om te zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen, de huren betaalbaar te houden, te investeren in de leefbaarheid van wijken en hun woningvoorraad te onderhouden en te verduurzamen. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen en (combinaties van) maatregelen denkbaar om corporaties ook voldoende middelen te geven voor die taken. Deze zijn in kaart gebracht en uitgewerkt in het rapport.

Aanvullende informatie

Op 10 november 2021 is aanvullende informatie gepubliceerd over de opgaven waar woningcorporaties voor staan en de middelen die zij daarvoor hebben. Die verhouding raakt uit balans, zo bleek een jaar geleden in het rapport Opgaven en middelen woningcorporaties.

De aanvullende informatie geeft meer inzicht in de verschillende beleidsopties en hun effecten en een analyse van de verschillen tussen de doorrekeningen van het voorjaar 2020 en 2021. De informatie is ontsloten in een achtergrondrapport en een verschillenanalyse.