Achtergrondrapportage maatregelen

Op 26 maart 2021 is het kernrapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector in balans’ aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In hoofdstuk 3 van dit rapport zijn kort verschillende maatregelen gepresenteerd die kunnen bijdragen aan het in balans brengen van de opgaven en middelen van corporaties. Het voorliggend achtergrondrapport licht deze maatregelen nader toe door uitgebreider in te gaan op (mogelijke) vormgeving, de effecten van een maatregel op de tekorten in de corporatiesector, de overige effecten van maatregelen en de uitvoerbaarheid ervan.