Terugkomende thema’s in de prestatieafspraken

In de Woningwet worden de kerntaken van de corporatie omschreven. Dit is van invloed op de reikwijdte van prestatieafspraken. Daarnaast heeft de minister prioriteiten benoemd waarvan corporaties worden geacht deze in hun activiteitenoverzicht te betrekken. Deze kunnen een plek krijgen in prestatieafspraken, maar dat is niet verplicht.

Activiteiten naar aanleiding van de afspraken

Er zijn een aantal activiteiten die alleen mogelijk zijn indien er prestatieafspraken over worden gemaakt:

  • Bijdragen aan leefbaarheid: Investeringen in leefbaarheid mogen alleen indien hier prestatieafspraken over worden gemaakt. Het volkshuisvestingsbeleid biedt de basis hiervoor. De bijdrage van de woningcorporatie aan leefbaarheid is gemaximeerd. In prestatieafspraken kunnen partijen een hoger bedrag afspreken. Het ligt voor de hand dat de noodzaak hiervoor in de woonvisie wordt geduid. In artikel 45 van de Woningwet en in artikel 51 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting is opgenomen welke leefbaarheidsactiviteiten zijn toegestaan.
  • Lokaal afwijken van de maximale huursomstijging: Als een woningcorporatie gebruik wil maken van de mogelijkheid om lokaal af te wijken van de maximale huursomstijging moet dit vastgelegd worden in gezamenlijke prestatieafspraken tussen woningcorporatie, huurdersorganisatie(s) en betrokken gemeente(n) over het betreffende kalenderjaar of kalanderjaren. In de prestatieafspraken kan inzichtelijk worden gemaakt dat de inkomsten uit deze extra huursomstijging ten goede komen aan de voorgenomen investeringen in beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid en welke afwegingen van belangen (betaalbaarheid, beschikbaarheid of kwaliteit/duurzaamheid) zijn gemaakt om tot deze keuze te komen. Huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties moeten gezamenlijk de afspraak maken om een lokaal hogere huursomstijging toe te passen en de prestatieafspraken op dit punt ondertekenen.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Om woningcorporaties meer slagkracht te geven op het gebied van leefbaarheid, worden een aantal zaken vereenvoudigd. Zo is sinds 2022 het maximumbedrag voor leefbaarheid te vervallen en is het niet meer verplicht om prestatieafspraken over leefbaarheid te maken voordat deze uitgevoerd mogen worden. Meer informatie over leefbaarheid vindt u hier.

Om het voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties mogelijk te maken om beter in te spelen op lokale behoeften, sinds 1 januari 2022 wordt de DAEB-inkomensgrens gedifferentieerd en de vrije toewijzingsruimte aangepast. Het wordt dan onder andere mogelijk lokaal de vrije toewijzingsruimte te verruimen, indien dit in de prestatieafspraken is opgenomen. Meer informatie over toewijzen vindt u hier.