Toewijzen door woningcorporaties

De kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Met de Europese Commissie is overeengekomen dat vrijkomende sociale huurwoningen voor het overgrote deel worden toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor zijn inkomensgrenzen opgesteld.

Daarnaast zorgen de regels voor passend toewijzen ervoor dat de mensen binnen de doelgroep met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur.

Dossier woningtoewijzing

Over het onderwerp woningtoewijzing wordt veel gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk gescheiden te houden, is deze pagina ingericht voor een overzicht van de geldende wet- en regelgeving over het thema woningtoewijzing. Bezoek voor meer verdieping, nieuwsberichten en onderzoeken het dossier woningtoewijzing.

Met de differentiatie van de DAEB-inkomensgrens is het sinds 1 januari 2022 mogelijk om de DAEB-inkomensgrens voor toewijzing van DAEB-woningen van woningcorporaties te differentiëren voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Daarbij wordt de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens gehandhaafd op € 40.765 (prijspeil 2022). Voor meerpersoonshuishoudens (bestaande uit twee of meer personen) is voor een periode van drie jaar de DAEB-inkomensgrens vastgesteld op € 45.014 (prijspeil 2022). Zo is de toewijzing van corporatiewoningen in het DAEB-segment doelmatiger gericht op betaalbaarheid voor de doelgroep van woningcorporaties.

Voor individuele huishoudens die, ook als hun inkomen boven de DAEB-inkomensgrens ligt, toch door de lokale of persoonlijke situatie moeilijk een passende woning kunnen vinden, is inzet van de vrije toewijzingsruimte mogelijk. Deze is vanaf 2022 landelijk 7,5%. Lokaal bestaat vanaf dan de mogelijkheid om de vrije toewijzingsruimte te verruimen naar 15% indien woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten daar prestatieafspraken over hebben gemaakt.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: