Leefbaarheid

De Woningwet duidt het begrip leefbaarheid door aan te geven welke bijdragen woningcorporaties hieraan kunnen leveren. Op deze pagina vindt u informatie over geldende wet- en regelgeving voor corporaties rondom het thema leefbaarheid.

Dossier leefbaarheid

Over het onderwerp leefbaarheid wordt veel gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk gescheiden te houden, is deze pagina ingericht voor een overzicht van de geldende wet- en regelgeving over het thema leefbaarheid. Bezoek voor meer verdieping, nieuwsberichten en onderzoeken het dossier leefbaarheid.

Relevante regelgeving

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom leefbaarheid. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Uit de evaluatie van de herziene Woningwet kwam naar voren dat het wenselijk is de slagkracht van woningcorporaties op het gebied van leefbaarheid te vergroten. Dat leidt ertoe dat het maximum investeringsbedrag voor leefbaarheid komt te vervallen. Daarnaast is het niet vastleggen van leefbaarheidsactiviteiten in de prestatieafspraken niet langer een onrechtmatige handeling. Uiteraard blijft het belangrijk om in de lokale driehoek de inzet op leefbaarheid te bespreken. Corporaties horen leefbaarheid te betrekken in het bod dat zij doen op het gemeentelijk woonbeleid, omdat leefbaarheid als volkshuisvestelijke prioriteit is vastgesteld. Tot slot mogen corporaties voortaan bijdragen aan activiteiten gericht op ontmoeting, zoals een wijk- of buurtfeest. Dit is geregeld in artikel 51 van het Besluit toegelaten instellingen 2015 (hierna: BTIV).