Evaluatie Woningwet

De herziene Woningwet is recent geëvalueerd. De evaluatie wees uit dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden en dat stelselwijzigingen niet nodig zijn. Wel is gebleken dat de werking en toekomstbestendigheid verbeterd kunnen worden. Naar aanleiding van de evaluatie is het wetsvoorstel Wijzigingen Woningwet naar aanleiding van evaluatie aangenomen. Het wetsvoorstel, maar ook het onderliggende Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) is gewijzigd en trad per 1 januari 2022 in werking.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.

Wijziging sinds 1 januari 2022

Corporaties spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van deze betaalbare woningen en het zorgen voor prettig, leefbare wijken. Het voorstel tot wijziging van de Woningwet heeft daarom als doel de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren en besteedt zowel aandacht aan de werkzaamheden van corporaties, als het toezicht daarop. Aan corporaties wordt meer ruimte geboden voor lokaal maatwerk, de toezichthouder krijgt meer ruimte voor risicogericht toezicht en de administratieve lasten voor corporaties worden zoveel mogelijk verlicht. Dit gebeurt door detailregelgeving te schrappen en dubbele waarborgen weg te nemen, bijvoorbeeld door corporaties, gemeenten en huurders meer vrijheid te geven om het proces van prestatieafspraken in te richten op een manier die aansluit bij de lokale context. Verder worden regels zoveel mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt. Samengenomen zorgen deze wijzigingen ervoor dat de wettelijke uitgangspunten en de lokale context meer leidend worden.

Beleidsregels Autoriteit Woningcorporaties

Omdat het wetsvoorstel meer risicogericht toezicht toestaat, heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) beleidsregels opgesteld, waarin zij duidelijkheid biedt over het te hanteren beoordelings- en toetsingskader.