Evaluatie Woningwet in het kort

In 2015 is de Woningwet herzien. De herziene Woningwet is recent geëvalueerd op de doeltreffendheid en effecten van de genomen maatregelen.

Daarvoor is de toekomstbestendigheid van de wet gezet tegenover de opgaven die we voor corporaties verwachten en zijn het functioneren van het extern toezicht en de inrichting van de saneringsfunctie onder de loep genomen. De evaluatie wees uit dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden en dat stelselwijzigingen niet nodig zijn. Wel is gebleken dat de werking en toekomstbestendigheid verbeterd kunnen worden. Aanpassingen worden niet alleen gedaan in de Woningwet, maar ook in het onderliggende Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) ) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV).