Informatietraject Woningwet

De beweging naar meer op principes ingerichte regelgeving, lokaal maatwerk en een goede lokale samenwerking wordt ondersteund met een omvangrijk informatietraject. Samen met partijen uit de sector wordt gewerkt aan een goede informatievoorziening en communicatie, onder andere van de ruimte die de Woningwet biedt. Bovendien wordt ingespeeld op de praktijkontwikkeling.

Acties binnen het informatietraject

Om gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties en andere partijen te ondersteunen bij het aangaan van lokale samenwerking en om uitleg te geven over de ruimte die de Woningwet biedt bijvoorbeeld op het gebied van toewijzen, verduurzaming en leefbaarheid, is het Informatietraject Woningwet opgezet in samenwerking met onder andere Aedes, de Woonbond, de Aw en VNG. Verschillende acties zijn reeds voltooid.

Uitgebreid en verbeterd

Woningmarktbeleid is uitgebreid met uitleg over corporatieregelgeving. Verder is er een nieuwe handreiking prestatieafspraken gemaakt en er zijn online magazines opgesteld over onderwerpen als nieuwbouw, leefbaarheid en wonen met zorg met daarin veel praktijkvoorbeelden. Met name de informatie over de lokale samenwerking, prestatieafsprakenhet (passend) toewijzenleefbaarheid en de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) is uitgebreid en verbeterd.

Ten behoeve van het stimuleren van de lokale samenwerking is in samenwerking met Platform 31 een ideeënbank gelanceerd met voorbeelden uit prestatieafspraken. Deze voorbeelden kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gebruiken bij het maken van prestatieafspraken. Ten slotte is in mei 2021 samen met de VNG, Aedes, de Woonbond het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ georganiseerd. Het congres en de inspirerende verdiepingssessies kunnen hier teruggekeken worden.

Het informatietraject in 2022

Eind 2021 en begin 2022 lag de focus op het geven van informatie over de wijzigingen in de Woningwet per 1 januari 2022. Er komt een beknopt document met alle wijzigingen, de informatie over corporatieregelgeving op Woningmarktbeleid wordt aangepast en er komt een interviewvideo waarin de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Samenwerking

In 2022 worden er meer gedetailleerde handreikingen gemaakt met informatie over diverse onderwerpen uit de Woningwet en onderliggende regelgeving zoals over passend toewijzen en maatschappelijk vastgoed. Bij al deze acties werken BZK, de Aw, Aedes, Woonbond en VNG nauw samen, zodat er toegekomen wordt aan de behoeften van de sector en eenduidige informatie wordt verstrekt. Bijzondere aandacht is er verder voor de samenwerking tussen woningcorporaties en huurdersorganisaties. Samen met de Woonbond, Aedes en Platform31 worden praktijklabs ontwikkeld waarbij huurdersorganisaties en woningcorporaties bij elkaar komen om gezamenlijk uit te diepen hoe zij hun samenwerking richting de toekomst kunnen bestendigen en de positie van de huurdersorganisaties verder kunnen versterken.