Beleid

Programma conceptuele bouw en industriële productie

Circulair en industrieel bouwen slaat drie vliegen in een klap. Het draagt bij aan het versneld aanpakken van het woningtekort, het behalen van de klimaatdoelstellingen en aan de circulaire economie. Maar de bouwsector kan dit niet alleen.

Gelukkig zijn veel partijen bereid tot samenwerking. In 2021 bracht het ministerie samen met veel samenwerkende partijen een rapport uit over wat er nodig is om ‘het nieuwe bouwen’ op te schalen.

City Deal Circulair en conceptueel bouwen

City Deals zijn een samenwerking tussen gemeenten, het Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties. Zij werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Er zijn op dit moment 25 City Deals, rond elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie, stedelijk voedselbeleid en andere onderwerpen. Op 17 december 2020 is een samenwerking tussen gemeenten, Rijk en marktpartijen van start gegaan onder de noemer City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Het doel is om van de bouwsector een drijvende kracht te maken achter de circulaire economie. Op de website City Deal CCB is ook meer informatie over dit onderwerp te vinden.

Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Nederland streeft naar een bouweconomie die in 2050 volledig circulair is. De route naar dit doel is opgedeeld in kleine stukjes met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, de bouw en grond-, weg- en waterbouw. Gezamenlijk sturen zij het uitvoeringsprogramma aan.

Flexwonen

Voor spoedzoekers (zoals studenten, thuislozen, statushouders, gescheiden mensen) kan flexwonen een oplossing zijn. Het gaat hierbij voornamelijk om modulaire woningen die verplaatsbaar zijn en daarmee flexibel kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld op locaties die tijdelijk beschikbaar zijn. Maar ook leegstaande gebouwen lenen zich voor flexwonen. Innovaties rondom het ontwerp en de productie van flexwoningen ontwikkelen zich razendsnel en maken duidelijk dat ze duurzaam en circulair gerealiseerd kunnen worden. Het College van Rijksadviseurs deed onderzoek naar flexwonen.