Versnellen tijdelijke huisvesting

Nederland kent een grote en urgente woningbouwopgave. Het lukt teveel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. De urgentie neemt bovendien toe, door de toestroom van Oekraïense ontheemden en de enorme druk op de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit maakt twee dingen duidelijk: het is nodig om het bouwen van woningen te versnellen en er is behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad, die plotselinge schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen.

Transformatie bestaand vastgoed en flexwoningen

Transformatie van bestaand vastgoed (zoals leegstaande kantoren) en de bouw van flexwoningen vormen een antwoord op beide uitdagingen. Ze zijn snel te realiseren en flexibel inzetbaar. Ze maken daarom deel uit van het programma Woningbouw en het programma Een thuis voor iedereen. Tot woningen getransformeerd vastgoed en flexwoningen zijn geschikt voor de huisvesting van verschillende doelgroepen, zoals starters, studenten, statushouders, dak- en thuislozen, jongeren, gescheiden personen, mensen met financiële problemen en ook voor Oekraïense ontheemden. Gezien de actuele ontwikkelingen is het nodig om meer woningen te bouwen en het bouwen van tijdelijke huisvesting te versnellen.

Versnellingsmaatregelen

Om deze versnelling mogelijk te maken, presenteert de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maatregelen die partijen voor de bouw, plaatsing, herplaatsing en exploitatie van flexwoningen en de transformatie van vastgoed moeten helpen:

  • het Rijksvastgoedbedrijf plaatst op korte termijn een bestelling van 2.000 flexwoningen;
  • met de woningcorporaties wordt een gezamenlijke bestelling voorbereid;
  • de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen draagt bij aan het reduceren van de onrendabele top van projecten;
  • een fysieke herplaatsingsgarantie: flexwoningen waarvan de exploitatie op de eerste locatie verlopen is, worden herplaatst op een nieuwe locatie elders in het land voor verdere exploitatie;
  • een financiële herplaatsingsgarantie: exploitanten van flexwoningen voor wie fysieke herplaatsing niet lukt, ontvangen financiële compensatie;
  • het Rijksvastgoedbedrijf stelt gronden beschikbaar voor projecten;
  • In realisatieovereenkomsten tussen het Rijk, gemeenten, regio’s, provincies en woninglocaties worden afspraken vastgelegd voor de realisatie van woningen inclusief de ondersteuning vanuit het Rijk daarin;
  • de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ondersteunt gemeenten, regio’s en provincies en andere woningmarktpartijen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting.

Meer weten over de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen? Klik hier voor de voorwaarden.

Publicaties

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws