Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 6 - 08-07-2022

Lees in deze editie van vrijdag 8 juli 2022 meer over de volgende onderwerpen:

Kabinet sluit nationale prestatieafspraken volkshuisvesting met Aedes, Woonbond en VNG

Op 30 juni heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, Woonbond en VNG. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij.

Afschaffing verhuurderheffing zorgt voor sterke stijging Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

De woningcorporaties krijgen met afschaffing van de verhuurderheffing een forse toename aan investeringsruimte. Hierdoor hebben corporaties ook meer ruimte om bij te lenen. Met deze middelen kunnen zij de opgaven uit de nationale prestatieafspraken oppakken. Dit zijn de corporaties ook van plan, voor het derde jaar op rij stijgen de voorgenomen investeringen op bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming.

Kabinet investeert 1,2 miljard in infrastructuur voor het sneller bouwen van 135.000 nieuwe woningen

Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid stapelen zich op. Het kabinet wil deze problematiek samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om de stapeling van problemen aan te pakken.

Nationale regie op de ruimtelijke ordening voor een “Mooi Nederland”

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. We willen voldoende duurzame en betaalbare woningen, schakelen over naar duurzame opwekking van energie en maken de omslag naar kringlooplandbouw met een gezonde en diverse natuur. Op een klein oppervlak moet veel gebeuren. Dat vergt keuzes, slimme combinaties en innovaties. Het Rijk herneemt daarom de nationale regie op de ruimtelijke ordening

Extra mogelijkheden met de Leegstandwet

Het aanpakken van het woningtekort in Nederland is nodig. Dat wordt niet alleen gedaan met de bouw van nieuwe woningen, maar ook door leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan. Gemeenten kunnen hier actief aan bijdragen. Om gemeenten meer handelingsperspectief te bieden, is de Leegstandwet recent aangevuld met experimenteermogelijkheden.

Nog steeds ongelijke behandeling op de woningmarkt

Discriminatie is een hardnekkig verschijnsel. Woningzoekenden met een niet-Nederlands klinkende achternaam hebben nog steeds minder kans om te worden uitgenodigd om een huurwoning te bezichtigen, dan mensen met een Nederland klinkende naam. Ook blijkt 80% van de verhuurbemiddelaars bereid om direct of indirect mee te werken om kandidaten met een bepaald profiel te weren. Deze bevindingen komen uit de tweede landelijke monitor discriminatie op de woningmarkt die minister De Jonge eind juni naar de Tweede Kamer stuurde.

Minister de Jonge informeert Tweede Kamer over voortgang woningbouw

Op 24 juni heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over de voortgang van de woningbouw. Het doel is om tot en met 2030 900.000 woningen te realiseren, waarvan tweederde betaalbare huur- en koopwoningen. Een stevige opgave, waarvoor in de afgelopen periode weer verschillende stappen zijn gezet.

Werken als één overheid

Tijdens de bestuurlijke overleggen Leefomgeving zijn gesprekken gevoerd tussen Rijk en medeoverheden over de uitvoering van de NOVI en het programma NOVEX. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over opgaven in de leefomgeving waar gezamenlijke inzet voor nodig is.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.