Wetsvoorstel hervorming huurtoeslag in consultatie

Vandaag start de openbare internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘hervorming van de huurtoeslag’. De nieuwe wet maakt de invoering van genormeerde huren mogelijk. Invoering van genormeerde huren, baseert de huurtoeslag alleen nog op het inkomen. Hiermee is de huurtoeslag niet meer afhankelijk van de daadwerkelijke huurprijs en gesubsidieerde servicekosten. De hervorming van de huurtoeslag houdt eveneens de afschaffing in van de algemene maximum huurgrens. Ook wordt de leeftijdsgrens verlaagd van 23 naar 21 jaar. Door deze maatregelen komen 136 duizend nieuwe huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.

Eenvoudiger stelsel

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het toeslagenstelsel niet voor iedereen goed werkt. Mensen begrijpen soms onvoldoende wat ze moeten doen of vrezen dat ze in de toekomst iets terug moeten betalen. Daarom wil het kabinet toe naar een eenvoudiger stelsel voor ondersteuning van de mensen met een laag inkomen.

Inkomen gaat huurtoeslag bepalen

Huurders ontvangen volgens het wetsvoorstel huurtoeslag over een vast, genormeerd huurbedrag. Er zijn drie vaste huurbedragen. Voor jongeren tot 21 jaar is dit bedrag €442,46; voor volwassenen, jonggehandicapten en jongeren met kind €520; en voor grote gezinnen (8+ personen) en mensen met een handicap met een aangepaste woning €597. 

De huurtoeslag gaat bestaan uit het vaste huurbedrag minus de eigen bijdrage die een huurder nu ook betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen. Het inkomen wordt zo bepalend voor de hoogte van de huurtoeslag. In het huidige stelsel wordt de huurtoeslag naast het inkomen, ook nog bepaald door de feitelijke huurprijs die een huurder betaalt. Dat gaat met dit wetsvoorstel veranderen.

Meer aanvragers

Het wetsvoorstel schaft verder de algemene maximum huurgrens af als voorwaarde voor het ontvangen van huurtoeslag. Huurders met een hoge huur maar een laag inkomen kunnen straks ook huurtoeslag aanvragen. Samen met het verlagen van de leeftijdsgrens voor jongeren, leidt dit ertoe dat ongeveer 136 duizend nieuwe huishoudens instromen in de huurtoeslag. Tot slot vervallen, als onderdeel van de invoering van genormeerde huren, de subsidiabele servicekosten als apart op te geven post in de huurtoeslag. Omdat de huurtoeslag straks niet meer afhankelijk is van de feitelijke huur worden deze vier posten, die betrekking hebben op het wonen in een appartementencomplex, niet meer apart gesubsidieerd.

Geleidelijke invoering vanaf 2024

Wat de hervorming van de huurtoeslag betekent voor de te ontvangen huurtoeslag, verschilt per huurder. Na volledige doorvoering gaan circa 1,2 miljoen huishoudens, 80% van de huishoudens waarop dit voorstel van toepassing is, er op vooruit in koopkracht. Voor de huishoudens die nu ook huurtoeslag ontvangen gaat het, bij een positief inkomenseffect, om gemiddeld €63 per maand tot €292 per maand. De circa 136 duizend huishoudens die instromen in de huurtoeslag gaan er, als zij huurtoeslag aanvragen en na volledige doorvoering van genormeerde huren, gemiddeld €151 per maand en maximaal €340 op vooruit.  Ongeveer 291 duizend huurtoeslagontvangers, 20% van de huishoudens waarop dit voorstel van toepassing is, gaan minder huurtoeslag ontvangen. Huishoudens met een negatief effect gaan er gemiddeld €28 per maand op achteruit tot maximaal €98.

In het voorliggende wetsvoorstel wordt de genormeerde huur vanaf 2024 geleidelijk ingevoerd met een overgangsperiode van vijf jaar. Zo kunnen huurders wennen aan het toeslagbedrag op basis van het genormeerde huurbedrag. Tijdens deze vijf jaar wordt ook ingezet op ander huurbeleid, zoals de aangekondigde regulering van de middenhuur en afspraken met de sector over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen in de Nationale prestatieafspraken.

Vandaag is eveneens de wijziging van de Woningwet in consultatie gegaan die huurverlaging voor huurders met de laagste inkomens mogelijk maakt. Woningcorporaties gaan de huren in 2024 verlagen naar €550 per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren én voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

Reageren op het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag

Tot en met 2 augustus 2022 kan iedereen die dat wil de conceptwet lezen en becommentariëren via internetconsultatie.