Project aanmelden

Wanneer je als gemeente of andere partij binnen de volkshuisvesting flexibele huisvesting wil realiseren of een gebouw wil transformeren, is het niet ongebruikelijk dat je tegen uitdagingen aanloopt in de verschillende fases van een project. De Taskforce kan daarbij helpen.

De Taskforce biedt ondersteuning aan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen binnen de volkshuisvesting op verschillende vlakken: 

 • Financieel, zoals het verkrijgen van rijksbijdragen, garanties en geschikte locaties. De Taskforce ondersteunt met algemene kennis over financiële ondersteuning, de beschikbare subsidies en garanties en hulp bij het finaliseren van een business case.
 • Juridisch, zoals bestaande juridische complexiteiten, missende urgentie in regelgeving en het opstellen van afsprakenkaders. De Taskforce kan helpen met het opstellen van realisatiebijeenkomsten, versnellen van RO-procedures, en algemene juridische kennis en checks op vraagstukken, bezwaren en beleidsvragen. 
 • Technisch, zoals de beoogde kwaliteit van flexwoningen en aansluiting op nutsvoorzieningen. De Taskforce helpt met het inzicht in verschillende aanbestedingen en onderlinge kennisdeling in bouwoplossingen.
 • Procedureel, zoals het verkrijgen van benodigde goedkeuringen voor planologische procedures, creëren van daadkracht en landelijke urgentie. De Taskforce helpt door betrokken partijen bij elkaar te brengen, procedures te versnellen en doelgroepen de definiëren. 

Welke projecten kunnen worden aangemeld?

De Taskforce is geïnteresseerd in uiteenlopende locaties, initiatieven en typen gebouwen. Om ondersteuning van de Taskforce te ontvangen, dient een project aan de volgende uitgangspunten en voorwaarden te voldoen:

 • Bij projecten groter dan 100 wooneenheden verleent de Taskforce ondersteuning. Voor projecten kleiner dan 100 wooneenheden biedt de RVO ondersteuning. De Taskforce verwijst je hiervoor door. Dit geldt zowel voor flexwoningen als woningen door transformatie.
 • De betrokken gemeente dient op de hoogte te zijn van het project en het te ondersteunen.
 • De woningen kunnen minimaal tien jaar op één locatie staan. 
 • De Taskforce zoekt geen locaties en gebouwen voor noodopvang, daarvoor verwijzen we je door naar het ministerie van Justitie en Veiligheid (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Hoe werkt het aanmelden van mijn project?

Je kunt jouw project voor ondersteuning aanmelden via het intakeformulier. Zorg ervoor dat je de volgende informatie gereed hebt:

 1. Organisatiegegevens en gegevens contactpersoon
 2. Het type project (nieuwbouw van flexwoningen, transformatie, grondpositie, modulaire woningen of anders)
 3. Locatiegegevens van het project
 4. De beoogde bewoners en doelgroep van de huisvesting
 5. De beoogde planning van het project
 6. Inzicht in de business case (wanneer je deze nog niet gereed hebt, kan de Taskforce hierin ondersteunen)

Verdere privacyverklaring

Met betrekking tot het aanmelden van projecten geldt een afwijkende privacyverklaring waarin je meer informatie vindt over verwerkingen van persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan deze specifieke pagina. Deze privacyverklaring vind je hier: aanvullende privacyverklaring Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nahet invullen van het intakeformulier zie je een bevestiging op het scherm. De Taskforce beoordeelt het project en streeft ernaar om binnen vijf werkdagen contact met je op te nemen. Vervolgens wordt er samen gekeken welke ondersteuning passend is, welke vervolgstappen nodig zijn en hoe je komt tot versnelde realisatie van de woningen.