Toolbox

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarom is de toolbox bijgewerkt met de meest recente juridische informatie. Hiermee biedt de toolbox handvatten aan gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven die willen bijdragen aan tijdelijke huisvesting(projecten). De toolbox ondersteunt bij het oplossen van juridische en financiële vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de realisatie van tijdelijke huisvesting en transformatieprojecten.

Let op: heeft u een aanvraag voor een flexwoonproject ingediend voor 1 januari 2024? Dan valt deze niet onder de Omgevingswet. Gebruik dan de vorige versie van de Toolbox

Snel aan de slag met een flexwoonproject? Bekijk hier de top tien meest gestelde juridische vragen.

Document ''Procedures onder de omgevingswet: oud versus nieuw''

Bekijk in dit document hoe de oude en de nieuwe procedures onder de Omgevingswet van elkaar verschillen. Op de laatste pagina van het document is een begrippenlijst te vinden. 

De informatie in deze toolbox wordt regelmatig aangepast en aangevuld op basis van actuele ontwikkelingen en informatiebehoefte.

Vijf fasen levenscyclus vastgoedontwikkeling

De toolbox volgt de vijf fasen van de levenscyclus van vastgoedontwikkeling. Voor elke fase vind je algemene informatie en verdiepende casuïstiek:

 1. Fase 1: Initiatief
  In deze fase worden de eerste contouren van de opzet van het project uitgedacht, relevante gegevens over het project verzameld en wordt contact gelegd met betrokkenen. 
 2. Fase 2: Haalbaarheid
  In deze fase wordt de politieke, maatschappelijke, technische en bedrijfseconomische haalbaarheid van de beoogde locatie onderzocht. Hierbij hoort ook de uitwerking van de business case (inclusief de grond- en vastgoedexploitatie) en de onderbouwing van de financiering ervan.  
 3. Fase 3: Realisatie
  In deze fase wordt de aanbesteding van het project uitgeschreven, voorbereidende werkzaamheden verricht en worden de woningen daadwerkelijk gerealiseerd. Tijdens de realisatie worden budget, kwaliteit en voortgang van het project gemonitord. 
 4. Fase 4: Exploitatie
  In deze fase wordt de gerealiseerde huisvesting verhuurd of geëxploiteerd. 
 5. Fase 5: Herplaatsing of Exit 
  In deze fase wordt de exploitatieduur van tijdelijke woningbouw beëindigd en wordt een mogelijke doorexploitatie of herplaatsing geïdentificeerd.  

Deze toolbox is opgesteld samen met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. De informatie op de website mag vrij gebruikt worden. Als je opmerkingen over of tips voor de toolbox hebt, neem dan contact op met de Taskforce via het contactformulier. Meedenken wordt gewaardeerd.