Verduurzaming van VvE-gebouwen: drijfveren en obstakels richting 2050

Verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is belangrijk en een uitdaging. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen waar VvE's mee te maken hebben en de drijfveren die voor verduurzaming zorgen, is er zoals aangekondigd in de VvE-versnellingsagenda een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de motivatie van individuele appartementseigenaren voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door I&O Research in 2023 en toont de obstakels én de kansen om verduurzamingsinitiatieven van VvE’s te stimuleren. Met deze kennis kunnen zowel gemeenten als het Rijk VvE’s beter van dienst zijn bij hun verduurzamingsproces. Dit onderzoek biedt een mooie basis om belemmeringen weg te nemen en VvE’s te stimuleren om het gebouw te verduurzamen. Dit in aanvulling op het VvE-verduurzamingsbeleid van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waaronder de communicatie en bestaande tools zoals verbeterjehuis.nl en het op te zetten landelijke VvE-loket als kennis- en expertisecentrum.

Weinig plannen om te verduurzamen

I&O Research heeft onderzoek gedaan onder 1.849 appartementseigenaren waaruit blijkt dat bijna alle VvE’s een verduurzamingsopgave hebben. 10% van de VvE’s heeft concrete plannen gemaakt om de komende twee jaar verduurzamingsmaatregelen te nemen. Daarbij zegt 25% dat ze het voornemen hebben om duurzaamheidsplannen te maken of onderzoek te gaan doen naar het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Van de ondervraagden geeft 41% aan geen plannen te hebben om te verduurzamen en weet 24% dit niet of heeft geen mening hierover. Daarbij geeft 1 op de 5 aan dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij de VvE. In veel gevallen ligt er een kans om achterstallig onderhoud te combineren met de verduurzamingsopgave. Op dit moment wordt er dan ook onderzocht of het meefinancieren van groot onderhoud mogelijk kan worden gemaakt via het Nationaal Warmtefonds en/of via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland  (SVn).

Drijfveren nodig voor verduurzaming

Veel ondervraagde appartementseigenaren geven aan verduurzaming belangrijk te vinden. Zij noemen een aantal drijfveren die zij nodig vinden om te gaan verduurzamen, zoals: het hebben van een verduurzamingscommissie of kartrekker in de VvE, het in kaart brengen van de economische voordelen van verduurzaming, of een beheerder die verduurzaming op de agenda zet en ondersteunt. Daarnaast is het belangrijk dat de bewoners van een VvE zelf zien dat er verduurzaamd kan worden en de verduurzamingsopgave ook echt ervaren. Veel informatie en tips voor appartementseigenaren en VvE-bestuurders over verduurzaming van VvE’s is te vinden op verbeterjehuis.nl.

Veel VvE’s hebben vooral plannen voor het installeren van zonnepanelen en in mindere mate voor het aanbrengen van dakisolatie en dubbel of triple glas. Andere isolatieopties (spouwmuur, gevel en vloer) en de keuze voor (hybride) warmtepompen komen minder voor in deze plannen. Vrijwel geen appartementseigenaar geeft aan plannen te hebben om te investeren in warmtenetten, zonwering, zonneboiler en bodem- en funderingsisolatie.

Liever sparen dan lenen

Om de verduurzaming te bekostigen, geven de VvE’s aan dat ze liever sparen dan lenen. Hierbij is een duidelijk verschil in leeftijd te zien. Jongere mensen geven aan liever te sparen, terwijl oudere mensen (65+) vaker liever lenen. Onder de spaarders noemt 68% 50 euro of minder als een reëel bedrag om te sparen en 37% geeft aan 100 euro of minder te willen sparen voor verduurzaming.

Mensen hebben verschillende motivaties om te verduurzamen. Sommigen maken zich zorgen over klimaatverandering en willen actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Of willen investeren om de woning voor toekomstige generaties te verduurzamen. Negen op de tien (89%) vindt het daarom belangrijk om goed geïsoleerd en energiezuinig te wonen.

Meer informatie

Lees het onderzoek en bekijk de visual met de samenvatting van het onderzoek.