Staat van de Woningmarkt 2019: blijvend forse opgaven

De beoogde woningbouwproductie van 75.000 woningen per jaar is met bijna 80.000 woningen in 2018 ruim gehaald, inclusief transformaties. Ook voor 2019 is de verwachting dat dit doel wordt gehaald. Toch staat het woningtekort in 2019 op 294.000 woningen (3,8% van de woningvoorraad). Dit blijkt uit de brief van minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) over de staat van de woningmarkt in 2019, die zij op 6 november 2019 naar de Tweede Kamer stuurde.

De plancapaciteit neemt met 40.000 woningen toe ten opzichte van de inventarisatie in het voorjaar van 2019. Dit is voldoende om het doel van 75.000 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen, zoals afgesproken is in de Nationale Woonagenda.

Afgeven woningbouwvergunningen daalt

Er zijn ook minder positieve ontwikkelingen. Een deel van de woningbouwplannen tot 2025 is nog niet hard gemaakt. Daarnaast daalt het aantal afgegeven woningbouwvergunningen, onder meer door de stikstofproblematiek. Dit kan zorgen voor een terugval van de woningbouw in 2020 en 2021, waardoor het woningtekort oploopt. De mate waarin het aantal vergunningen terugloopt is afhankelijk van de maatregelen die genomen.

Al met al blijven er forse opgaven op de woningmarkt. Niet alleen voor gemeenten en provincies om te blijven zorgen voor voldoende plancapaciteit en vergunningverlening. Maar ook voor bouwers, woningcorporaties en projectontwikkelaars om hun innovatie- en realisatiekracht te blijven inzetten. Om die inzet te ondersteunen, besloot het kabinet tot een woningbouwimpuls van een miljard euro.

Daarnaast is er een structurele heffingsvermindering in de verhuurderheffing voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Hiervoor is de komende 10 jaar een miljard euro beschikbaar. Ook worden flexwoningen (woningen die maximaal 15 jaar blijven staan) vrijgesteld van de verhuurderheffing die tussen 2020 tot en met 2024 worden gerealiseerd.