Scheiden of splitsen

Woningcorporaties zijn sinds het boekjaar 2018 wettelijk verplicht hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) administratief te hebben gescheiden of juridisch te hebben gesplitst van hun niet-DAEB activiteiten.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.

Bij kleine corporaties zijn de administratieve scheidingseisen onder voorwaarden beperkt tot de baten en lasten. Bij de andere corporaties dient ook een vermogensscheiding te worden doorgevoerd. Binnen de administratieve scheiding is er nog de hybride variant, waarbij een deel van de niet-DAEB activiteiten in dochters is ondergebracht.

Staatssteun

Met deze scheidings- of splitsingseisen is geborgd dat de staatssteun (met name WSW-borging met achtervang van de overheid) die corporaties voor hun maatschappelijke kernactiviteiten (in de DAEB) ontvangen ook volledig en uitsluitend ten goede komen aan die kernactiviteiten. Hiermee voldoet Nederland aan de Europese staatssteunregels, meer in het bijzonder aan het DAEB-besluit van de Europese Commissie van december 2009.

Scheidingsplan

Met ingang van het boekjaar 2018 hebben alle woningcorporaties deze scheiding of splitsing moeten doorvoeren op basis van een tevoren aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ter goedkeuring voorgelegd scheidingsplan. Ook de zienswijzen van huurders en gemeenten moesten daarbij worden overlegd. Voor zowel scheiden als splitsen geldt dat de nieuwe administratieve of juridische entiteiten financieel levensvatbaar moeten zijn. 

Op de subpagina's onder dit onderwerp wordt nader ingegaan op de (sub)varianten.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Het is mogelijk dat scheidingen van DAEB en niet-DAEB ook in de toekomst plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat een woningcorporatie niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor het verlichte regime. Daardoor zal het alsnog een ‘normale’ of ‘hybride’ administratieve scheiding of juridische splitsing moeten doorvoeren.

Scheiding kan plaatsvinden voorafgaand aan een fusie. Hier was de wet tot dusver niet op voorzien. Daarom wordt de wet zo aangepast dat administratieve scheidingen na goedkeuring door de Aw ook in de toekomst mogelijk blijven.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant bij dit onderwerp: