Diensten en werkzaamheden voor derden

Op grond van de Woningwet mogen woningcorporaties diensten aan eigen bewoners leveren. Ook kunnen zij diensten leveren aan bewoners die lid zijn van een VvE, lid zijn van een wooncoöperatie of op zoek zijn naar een corporatiewoning. Naast diensten aan bewoners kunnen corporaties onder voorwaarden bepaalde diensten en werkzaamheden leveren aan de ondernemingen die met hen zijn verbonden.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

De voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden versoepelen per 1 januari 2022. Uit de evaluatie van de herziene Woningwet bleek dat ze belemmerend werken en werkzaamheden voor derden ontmoedigen. Bovendien werd in de toezichtspraktijk beperkte risico’s met werkzaamheden voor derden ervaren.

Het onderscheid tussen werkzaamheden voor derden en werkzaamheden ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders vervalt. Ook zijn de twee procedures gelijkgetrokken langs de voorwaarden die gelden voor werkzaamheden voor derden. Verder vervalt de vereiste goedkeuring bij de Aw en hoeft er geen markttoets meer plaats te vinden.

Daarnaast wordt het investeringsbedrag van maximaal € 25.000 per verhuureenheid verhoogd naar € 37.500 per verhuureenheid. Daarbij wordt de maximale duur van een overeenkomst verruimd van 10 naar 15 jaar. Tot slot mogen corporaties voortaan onder voorwaarden niet-DAEB-werkzaamheden voor derden verrichten vanuit de niet-DAEB-tak.

Daarmee wordt het bijvoorbeeld makkelijker voor corporaties om gemengde complexen te beheren waarin ook woningen zitten die aan een derde verkocht zijn.