Biobased bouwen

Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. De nieuwbouw- en renovatieopgave van gebouwen is enorm, en er is groot onderhoud nodig aan bruggen, viaducten en wegen. Tegelijkertijd is het essentieel om de uitstoot van CO2 en stikstof te verlagen en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Deze doelen kunnen met elkaar verbonden worden door in te zetten op biobased bouwen: een vorm van circulair bouwen waarbij je gebruik maakt van duurzame grondstoffen die steeds opnieuw aangroeien, zoals vlas, hennep, olifantsgras of stro. Om een gezonde markt voor biobased bouwmaterialen te creëren, moet een systeemverandering plaatsvinden in zowel de bouw- als de landbouwsector.

Biobased materialen kunnen op een duurzame manier voorzien in de behoefte aan bouwmaterialen. Tegelijkertijd draagt het verbouwen hiervan ook bij aan de biodiversiteit, de waterkwaliteit, een kwalitatief hoogwaardig landschap en de reductie van CO2 en stikstof. Daarnaast leidt de toepassing van biobased bouwmaterialen tot een verminderd beslag op primaire abiotische grondstoffen, wat een belangrijke pijler is in de transitie naar een circulaire economie.

Nationale Aanpak Biobased Bouwen

In de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) staan de plannen om een zelfstandige, natuurinclusieve biobased (land)bouweconomie in Nederland te creëren. Dit zijn plannen van vier samenwerkende ministeries: BZK, LNV, EZK en I&W. Het doel van het NABB is een significant aandeel toegepast natuurlijk bouwmateriaal te behalen. Voor 2030 zijn de volgende doelen omschreven:

  • Minstens 30% van de nieuwbouwwoningen is gerealiseerd met 30% biobased materialen of meer.
  • Minstens 30% van de isolatie voor verduurzaming is uitgevoerd met biobased materialen.
  • Minstens 30% van de gebruikte materialen voor utiliteitsbouw is biobased.

Wat doet het ministerie van BZK om biobased bouwen te stimuleren?

De belangrijkste actie om deze duurzame vorm van bouwen te stimuleren, is het opzetten en opschalen van ketens van boeren, verwerkers en bouwers. Building Balance is de partij die gericht bezig gaat met het opzetten van ketens en die al meerdere ketens in het land heeft opgezet. Daarnaast stellen de vier ministeries in het plan een breed palet aan maatregelen voor.

Het ministerie van BZK werkt onder meer aan een aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen, met een zwaardere weging van CO2-emissies. Ook het instellen van een financiële bonus in de subsidieregelingen voor biobased isolatie (isoleren met natuurlijke, duurzame materialen als vlas, of stro) en ambitieuze uitvragen voor biobased bouwen in de Woondeals maken deel uit van de maatregelen. Veel niet-beleidsmatige interventies, zoals het opzetten van ketens, het verspreiden van kennis en het trainen van bouwers, worden uitgevoerd door Building Balance.