Beleidsregels verantwoord beleggen en derivaten

In de Woningwet is onder meer bepaald dat corporaties hun middelen moeten inzetten voor de volkshuisvesting. Soms beschikken corporaties over middelen die niet direct opnieuw ingezet kunnen worden voor de volkshuisvesting en ook niet nodig zijn voor de lopende financiële verplichtingen.

Indien dergelijke middelen tijdelijk uitgezet worden, gaat het om een belegging. Collegiale leningen (aan andere toegelaten instellingen) en derivaten vallen niet onder de definitie van beleggingen.

Regelgeving inzake beleggingen en derivaten

De regelgeving inzake beleggingen en derivaten heeft ten eerste betrekking op de instellingen waarmee corporaties beleggings- of derivaattransacties mogen aangaan en ten tweede op specifieke voorschriften omtrent beleggingen en derivaten. Corporaties mogen uitsluitend transacties aangaan met aangewezen categorieën van financiële instellingen. Het gaat hier grosso modo om Nederlandse overheden alsmede om banken en professionele beleggers die onder de Wet op het financieel toezicht vallen. Als de transacties beleggingen of derivaten betreffen dienen deze instellingen minimaal een single A-rating van twee ratingbureaus te hebben. Dit is strenger dan bij andere transacties, waarbij kan worden volstaan met een single B-rating of zelfs een lagere of geen rating als de transactie uitsluitend het aantrekken van leningen betreft. De hogere eisen die bij beleggingen en derivaten worden gesteld hangen samen met de grotere financiële risico’s die corporaties lopen bij beleggings- en derivaattransacties.

Eisen beleggingen en derivaten

De specifieke eisen die aan beleggingen en derivaten worden gesteld dienen onderdeel te zijn van het financieel regelement dat elke corporatie op grond van de Woningwet dient op te stellen. Elke corporatie moet een zodanig financieel beleid en beheer voeren dat de financiële continuïteit niet in het geding komt. In het financieel reglement dient een corporatie te formuleren hoe ze daar vorm aan geeft door in elke geval aan te geven welke financiële risico’s ze nog aanvaardbaar acht en welk beleid ze voert bij dreigende financiële discontinuïteit.

Vereisten van organisatie

Organisatorische vereisten met betrekking tot beleggingen en derivaten hebben onder meer betrekking op:

  • het permanent bekend zijn van de waarde van beleggingen en derivaten;
  • de inbedding van financiële risico’s in de totale bedrijfsvoering;
  • zaken als bevoegdheden en mandatering van bestuur, directie en ander personeel;
  • interne controle (zoals reikwijdte interne control en organisatorische onafhankelijkheid controller);
  • de betrokkenheid van bestuur en RvC bij het financiële jaarplan.

Speculatie en beperkingen

Beleggingen en derivaten mogen uitsluitend het beperken van financiële risico's als uitgangspunt (beleggingen) of doel (derivaten) hebben. Alle handelingen die speculatief kunnen zijn, zijn daarom niet toegestaan. Dit gaat bijvoorbeeld om het werken vanuit een rentevisie, het aantrekken van gelden om deze weer uit te zetten, of het verkopen van derivaten zonder dat daarmee een derivaatpositie wordt gesloten.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: