Belangrijke stappen voorwaarts bij versnelling tijdelijke huisvesting

Tijdens een werkbezoek in Delft heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met de gemeente Goes een intentieovereenkomst getekend voor de verkenning van een Flexcity. Wethouder Joan Veldhuizen was daarvoor vanuit Goes naar Delft gekomen. Met het vrijhouden van kavels versnelt de realisatie van flexwoningen in andere delen van het land door fysieke herplaatsing te garanderen. Daarnaast worden gebiedsontwikkelingen opgezet volgens de principes van flexibiliteit, circulariteit en innovatie. Het werkbezoek in Delft was ter gelegenheid van het plaatsen van de eerste verplaatsbare woningen uit de bouwopdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. De definitieve koopovereenkomst is daarvoor vandaag getekend. De minister kon de aanwezigen ook laten weten dat het loket voor de Financiële Herplaatsingsgarantie geopend is. Gemeenten en investeerders die voor de garantie in aanmerking willen komen kunnen zich daar voor aanmelden.

Urgentie voor het realiseren van flexwoningen

De minister heeft tijdens het werkbezoek nogmaals aandacht gevraagd voor de urgentie van de versnelling van de realisatie van verplaatsbare woningen. De woningnood wordt de komende jaren niet kleiner. Het realiseren van flexwoningen is een van de snelste manieren om de impasse te doorbreken. Daarbij worden ook tijdelijke locaties benut die niet in aanmerking komen voor reguliere woningbouw. De woningen zijn voor alle woningzoekenden maar worden vooral ingezet voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben. De woningen zijn zeer gewild. Projecten door heel het land kunnen rekenen op honderden, soms duizenden, inschrijvingen. Het realiseren van flexwoningen is relatief nieuw en daardoor niet altijd eenvoudig. Het Rijk heeft dan ook tal van ondersteunende maatregelen genomen om gemeenten, woningcorporaties en investeerders te ondersteunen en risico’s af te dekken. Via de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting worden gemeenten, provincies en woningcorporaties ondersteund en wordt kennis gedeeld. Dat de realisatie  snel kan, bewijst Delft. Met behulp van de Taskforce en door gebruik te maken van de door het Rijksvastgoedbedrijf bestelde woningen is het project binnen enkele maanden gerealiseerd.  

Flexcity

Wethouder Joan Veldhuizen en minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tekende vandaag de intentieovereenkomst voor de verkenning van een Flexcity. Daarmee start de gemeente Goes een nieuwe gebieds- en woningbouwontwikkeling met modulaire bouw en voorzieningen (winkels, scholen, recreatie). Tegelijkertijd houdt de gemeente ruimte vrij voor het plaatsen van flexwoningen op een later moment. Hierdoor kunnen zij ook als gastgemeenten voor bestaande flexwoningen uit andere delen van het land dienen. De bedoeling is dat deze wijken qua aantal woningen makkelijk aanpasbaar zijn, zodat de realisatie ook sneller kan plaatsvinden. Dit gebeurt om het tekort aan woningen in Nederland tegen te gaan en de aanhoudende schommelingen in vraag en aanbod te verminderen. Met ondersteuning van de Taskforce  en het Expertteam Woningbouw van RVO wordt onderzocht hoe deze gebiedsontwikkeling vorm krijgt.

Delft eerste gemeente met flexwoningen van het Rijksvastgoedbedrijf

De gemeente Delft is de eerste gemeente waar flexwoningen worden opgeleverd die via het Rijksvastgoedbedrijf zijn aangeschaft. Vandaag tekende wethouder Karin Schrederhof, (Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport) daarvoor de koopovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf. De 84 woningen staan op een voormalig voetbalveld aan de Mozartlaan.

In het najaar van 2022 zijn circa 2000 woningen ingekocht via een aanbesteding. Deze aanbesteding had een tweeledig doel. Ten eerste gaf het leveranciers de zekerheid van afname waardoor de productie op gang kwam. Door woningen op voorraad te hebben wordt vervolgens het ‘wachten op elkaar’ voorkomen. Zo kunnen gemeenten na het doorlopen van deze procedures direct overgaan tot het plaatsen van flexwoningen. De opgedane kennis tijdens het inkooptraject is vervolgens ingezet bij het collectieve inkooptraject van Aedes, de branchevereniging van wooncorporaties. Via dit inkooptraject worden dit jaar nog tenminste 8000 verplaatsbare woningen via mini-competities aangekocht. De intentie is om in 2024 en 2025 via dit inkooptraject jaarlijks 10.000 woningen te realiseren.

Loket Financiële herplaatsingsgarantie geopend

De ministerraad heeft de contouren van de Financiële Herplaatsingsgarantie geaccordeerd, waardoor het vanaf vandaag mogelijk is voor gemeenten en investeerders (doorgaans woningcorporaties), om zich voor deze regeling aan te melden. Investeerders willen graag flexwoningen realiseren op tijdelijke locaties. Om meer zekerheden te bieden en een tegemoetkoming te realiseren in de financiële risico’s is deze garantie ingesteld. Het Rijk heeft hiervoor € 220 miljoen beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota, kamerbrief en realisatieboek

In de laatste ministerraad is de Voorjaarsnota vastgesteld waarin een bijdrage van ruim € 300 miljoen is opgenomen voor het realiseren van flexwoningen. Het extra bedrag komt beschikbaar in tranches in de komende vier jaar. De eerste tranche komt na de zomer beschikbaar en levert 10.000 woningen op. In mei van dit jaar wordt de volgende tranche beschikbaar gesteld van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen. Ook daar komen flexwoningen voor in aanmerking.

De minister heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. In de brief is nadere uitleg gegeven over bovenstaande maatregelen. Daarnaast er is ook gemeld dat in 2022 circa 4.200 woningen zijn gerealiseerd en dat de verwachting voor 2023 richting de realisatie van 12.000 flexwoningen stijgt.

Aan het einde van het werkbezoek in Delft presenteerde de minister het realisatieboek om gemeenten en woningcorporaties te inspireren over de realisatie van flexwoningen. In dit boek worden negen projecten met flex- en transformatiewoningen uitgelicht. Het boek schetst hoe deze woningen duurzaam, modulair, innovatief en snel zijn gerealiseerd en aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.