Indexering inkomens voor woningtoewijzing, verkoopregels en passend toewijzen

Jaarlijks worden enkele bedragen geïndexeerd, zoals vastgelegd in de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna RTIV). De nieuwe bedragen zijn bekend en treden per 1 januari 2022 in werking.

Inkomensgrenzen voor woningtoewijzing

Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van woningen houden aan een aantal regels, waaronder de maximale inkomensgrens. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2022 gelden de volgende grenzen:

€ 40.765 voor eenpersoonshuishoudens
€ 45.014 voor meerpersoonshuishoudens

De inkomensgrenzen die toegelaten instellingen moeten hanteren bij de toewijzing van vrijkomende sociale huurwoningen aan de doelgroep wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexatie vindt plaats met het percentage waarmee het bedrag, genoemd in artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag (het referentie-inkomensijkpunt voor een meerpersoonsouderenhuishouden) wordt gewijzigd.

Inkomensgrenzen passend toewijzen

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet en het BTIV jaarlijks aan 95% van de woningzoekenden passend toewijzen. Deze maximale inkomensgrenzen worden voor het passend toewijzen conform de Wet op de huurtoeslag aangepast.

Voor 2022 gelden de volgende inkomensgrenzen voor het passend toewijzen:

Soort huishouden 2021 2022
Eenpersoons €23.725 €24.075
Meerpersoons €32.200 €32.675
Eenpersoonsouderen €23.650 €23.975
Meerpersoonsouderen €32.075 €32.550

Inkomensgrens verkoopregels woningcorporaties

De inkomensgrens met betrekking tot verkoop onder voorwaarden van een woning door een toegelaten instelling aan een natuurlijke persoon, wordt eveneens geïndexeerd. De maximale inkomensgrens wordt € 45.482. Volgens het BTIV geldt dat voor degene die een woongelegenheid van een woningcorporatie wenst te kopen met een korting van 10% tot maximaal 25% geen waardedeling hoeft te worden overeengekomen als het huishoudinkomen niet hoger is dan deze grens. Hierbij geldt de korting op de waarde vrij van huur en gebruik.

Indexeringspercentages

De indexeringspercentages i1 en i2 zijn bekend. Deze percentages worden gebruikt om inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het niveau van 2022. De percentages zijn:

  • Index T-1: 1,0185
  • Index T-2: 1,0438

Staatscourant en circulaire

De indexering van inkomens voor woningtoewijzing, verkoopregels en passend toewijzen zijn in de Staatscourant gepubliceerd. 

Via woningmarktbeleid.nl wordt informatie over huur- en woonbeleid bekendgemaakt. Deze digitale informatie vervangt de jaarlijkse MG-circulaire over de parameters huurtoeslag en overige bedragen wonen. Snel op de hoogte van actuele beleidsinformatie? Dat kan via aanmelding op de nieuwsbrief.