Handhaving en toezicht

In iedere gemeente is er vanaf 1 januari 2024 een meldpunt goed verhuurderschap. Hier kunnen huurders, woningzoekenden en anderen (al dan niet anoniem) terecht met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Heeft de melding niets met de Wet goed verhuurderschap te maken, of gaat de melding over ongewenst verhuurgedrag van een woningcorporatie? Dan kan de gemeente de melder doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Handhaving door gemeenten

De gemeente heeft door de Wet goed verhuurderschap meer mogelijkheden gekregen om huurders te helpen en zo nodig regels te handhaven.

Zij beschikken over het bestuursrechtelijke instrumentarium van waarschuwing, bestuursdwang, bestuurlijke boete en als ultimum remedium de beheerovername van de woning. Dit kan via een escalatieladder worden ingezet. Bij vaststelling van een eerste overtreding is een waarschuwing proportioneel, tenzij de overtreding zo ernstig is dat ter beëindiging een last onder bestuursdwang opgelegd moet worden. Bij een waarschuwing wordt vermeld dat bij een volgende overtreding een bestuurlijke boete opgelegd kan worden en dat de gegevens van de overtreder openbaargemaakt kunnen worden. Bij vaststelling van een volgende overtreding – of voortzetting van de eerder geconstateerde overtreding – kan een bestuurlijke boete worden opgelegd en kunnen de gegevens van de overtreder openbaar worden gemaakt. Ter beëindiging van de overtreding kan daarbij ook een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opgelegd worden. Ook kan als de kans op herhaling groot is, een last onder bestuursdwang opgelegd worden. 

Als de overtreder na een eerste bestuurlijke boete nog steeds zijn gedrag niet aanpast, kan de bestuurlijke boete voor recidive worden opgelegd. Ook dan kan een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opgelegd worden. Als uiterste middel kan de gemeente het beheer van de woon- of verblijfsruimte overnemen. 

Handhaving van de vergunningplicht

De bestuurlijke escalatieladder geldt ook bij de handhaving van een eventuele vergunningsplicht. Indien in een gemeente een vergunningplicht geldt en iemand zonder verhuurvergunning verhuurt, kan de gemeente de verhuurder een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete opleggen. Als ultimum remedium kan het beheer van het pand worden overgenomen.

Deze bestuurlijke escalatieladder geldt ook indien een verhuurder zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden. Daarnaast kan de gemeente overgaan tot het intrekken van de verhuurvergunning. De verhuurvergunning kan worden ingetrokken:

  • Bij herhaalde overtreding van de regels inzake goed verhuurderschap of de vergunningsvoorwaarden;
  • bij het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij de aanvraag;
  • indien de omgevingsvergunning voor bouw of gebruik of een vergunning inzake woonruimtevoorraadbeheer wordt ingetrokken;
  • bij overtreding van de vergunningplicht op basis van de Huisvestingswet 2014 of de vergunningplicht voor bouwen of gebruiken; 
  • op grond van een Bibob-toetsing.

Intrekking van de vergunning is een ingrijpende maatregel en zal niet snel mogen worden toegepast. Als de intrekking gebeurt als de woning verhuurd is, zal het college de woning ook in beheer moeten nemen.

Handhaving en toezicht bij woningcorporaties

De handhaving en het toezicht van de algemene regels ten aanzien van woningcorporaties is belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW) die op grond van artikel 61 van de Woningwet toezicht houdt op de governance van de toegelaten instellingen en hierin reeds goed verhuurderschap meeneemt. De Aw kan niet als toezichthouder optreden in individuele gevallen (meldingen van schending van een of meer van de algemene regels goed verhuurderschap door een huurder). Huurders dienen klachten daarom te melden bij de klachtencommissie van de desbetreffende woningcorporaties. Zij kunnen eventueel ook deze klachten melden bij het meldpunt van de gemeente. Dit meldpunt zal de melder dan echter doorverwijzen naar de klachtencommissie van de woningcorporatie. Gemeenten kunnen bij een overtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving wel handhaven richting woningcorporaties.