Bijdragen toegekend voor grootschalige woningbouw

Voor woningbouwprojecten in de zeventien NOVEX grootschalige woningbouwlocaties krijgen 25 gemeenten een bijdrage uit het gebiedsbudget. Hiermee kunnen gemeenten publieke tekorten bij de gebiedsontwikkeling (deels) afdekken.  Voor de realisatie van nieuwe woningbouw is 475 miljoen euro beschikbaar.

Dat schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De bedragen uit het gebiedsbudget zijn vastgesteld bij de jaarlijkse ronde Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL) met provincies en regio’s.

Aantrekkelijke woonwijken

De gebiedsbudgetten zijn gereserveerd voor de zeventien aangewezen locaties voor grootschalige woningbouw. De bijdragen zijn voor het inrichten van aantrekkelijke woonwijken, bijvoorbeeld door investeringen in groen, pleinen, verduurzaming en het verplaatsen van belemmerende activiteiten.  Het gebiedsbudget stimuleert, samen met de 6 miljard euro uit het Mobiliteitsfonds, de bouw van ten minste 240.000 woningen.

Betaalbare woningen

Per gehonoreerd project is de Rijksbijdrage maximaal 50 procent. Verder moet minimaal de helft van de geplande woningbouw binnen het betaalbare segment vallen.

De NOVEX grootschalige woningbouwlocaties maken onderdeel uit van de regionale verstedelijkingsstrategieën uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de vast te stellen nieuwe Nota Ruimte.