VvE's met woonfunctie

De meest bekende vorm van een VvE is die met alleen een woonfunctie. Binnen deze vorm kunnen wel verschillende typen woonfuncties vallen. Denk aan een VvE met alleen eigenaar-bewoners (koop), alleen verhuurders, of een gemengde VvE (koop en huur).

Splitsingsakte

Elk type VvE met woonfunctie, ongeacht het type of de combinatie, heeft een splitsingsakte. Hierin is de verdeling tussen privédelen en gemeenschappelijke delen, de verdeling van appartementsrechten en breukdelen te vinden.

Wanneer er sprake is van huureenheden in de VvE ligt het stemrecht bij de verhuurder (de eigenaar van het appartement). Dat geldt ook als er behalve huurwoningen ook koopwoningen in het gebouw zitten. Er is sprake van een uitzondering op deze regel als de eigenaar de huurder machtigt om bepaalde handelingen binnen de VvE namens de eigenaar te doen.

Instemmingsvereiste

Wanneer een verhuurder wil verduurzamen is instemming nodig van de huurder. Dit geldt ook als er sprake is van een grooteigenaar: een woningcorporatie, een organisatie of persoon die meer dan één appartement in eigendom heeft. Bij wijziging van een complex hoeft niet elke huurder in te stemmen, maar wel minimaal 70%.

Deze instemmingsvereiste van huurders wordt op dit moment aangepast. Zo wordt aangesloten bij het gewenste tempo van verduurzamingstrajecten, zonder het belang van betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen. Deel van de aanpassingen is dat het niet meer nodig is dat minimaal 70% van álle huurders instemt. Het is straks voldoende als 70% van de huurders die daadwerkelijk reageren instemt. Deze wijziging vergt een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Naar verwachting gaat de wijziging in 2024 in internetconsultatie.

In de toolkit VvE's zijn praktische tips beschikbaar om VvE’s met woonfunctie te verduurzamen.