Bouwproductie in beweging door Startbouwimpuls

Om stilstand van de bouw door de veranderde economische omstandigheden te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een aantal maatregelen genomen. Eén hiervan is de Startbouwimpuls (Sbi), een subsidie voor bouwprojecten.

Door veranderde omstandigheden - gestegen rente, gestegen bouwkosten en toegenomen bevolkingsgroei - wordt het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Alleen als alle partijen een stapje extra zetten, kunnen we de bouwproductie op gang houden. En door de inzet van extra maatregelen. Zo heeft minister De Jonge al een aantal maatregelen genomen om de bouw niet stil te laten vallen, waaronder de Startbouwimpuls. Projecten die door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun businesscase niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerkingen komen voor deze Startbouwimpuls.

Inventarisatie van bouwprojecten

De woondealregio’s en gemeenten spelen een belangrijke rol bij het inventariseren en ophalen van de projecten die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Met deze inventarisatie kan inzicht worden gekregen om hoeveel en wat voor projecten het gaat. Daarnaast kunnen de beoordelingscriteria worden aangescherpt en biedt het ondersteuning in het voorbereiden van de proposities. De oproep aan alle partijen, ook woningcorporaties en marktpartijen, is om de projecten zo snel mogelijk kenbaar te maken.

Randvoorwaarden (knock-out criteria)

Om aanspraak te kunnen maken op de Startbouwimpuls dienen de projecten te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

  1. Start bouw woningen uiterlijk in 2024/2025.
  2. Oplevering woningen uiterlijk 36 maanden na start bouw (2027/2028).
  3. Het betreft permanente woningbouw.
  4. Aandeel betaalbare woningen is minimaal 50%.
  5. De betrokken ontwikkelaar/woningcorporatie onderschrijft de aanvraag.
  6. Juridische zekerheid over het moment van start bouw, bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan

Beoordelingscriteria (zeving en ranking)

De beoordelingscriteria bepalen de zeving en ranking van de aanvragen. Die hebben betrekking op onder andere de zekerheid start bouw 2024/2025, het aantonen van de noodzaak van de rijksbijdrage, wat medeoverheden, corporaties en marktpartijen zelf al hebben bijgedragen en betaalbare woningen.

Webinars Startbouwimpuls

Op donderdag 22 juni organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een webinar over de Startbouwimpuls. Op dinsdag 20 juni vond er een webinar plaats die hier terug te kijken is. Tijdens deze digitale sessies worden belanghebbenden (medeoverheden, corporaties en marktpartijen) geïnformeerd over de aanleiding en de doelstelling van de Startbouwimpuls, het afwegingskader ten behoeve van de aanvragen en het proces om de komende maanden te komen van een eerste inventarisatie van projecten (via gemeenten) tot uiteindelijke formele aanvragen en beoordeling.

Deelnemen aan de webinars

Volg het webinar over de Startbouwimpuls van donderdag 22 juni 2023 van 13.00 tot 14.30 uur via deze link.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de Startbouwimpuls? Dat kan door te mailen naar sbi@minbzk.nl met een verzoek voor toevoeging aan de mailinglijst. Vragen kunnen ook worden gesteld via sbi@minbzk.nl.