Subsidie voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER) is opengesteld

Met een industriële en gestandaardiseerde aanpak kunnen sneller en meer woningen worden verduurzaamd tegen lagere kosten. Dat vermindert het risico op energiearmoede. Samenwerkende partijen met een grootschalig renovatieprogramma en een gestandaardiseerde, industriële aanpak kunnen nu subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor grootschalige, langjarige renovatieprogramma’s met een hoog verduurzamingsniveau die woningeigenaren en aanbieders gezamenlijk opzetten en uitvoeren.

Partijen kunnen tot 1 mei 2024 een subsidieaanvraag voor de eerste tranche doen. Voor deze periode is een budget beschikbaar van 30 miljoen euro. Publicatie van de uitvraag met voorwaarden in de Staatscourant.

Hoe aan te vragen? 

Voor het doen van een aanvraag is het nodig een modelprojectplan volledig in te vullen en een berekening van de beoogde CO2-reductie in te dienen met behulp van een rekenmodel. Het modelprojectplan is hier te downloaden. 

Het rekenmodel voor CO2-reductie is op te vragen per mail via MEERaanvraag@minbzk.nl.

De aanvraag dient digitaal te worden verstuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: MEERaanvraag@minbzk.nl. Toekenning of afwijzing van de aanvraag geschiedt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uiterlijk binnen 13 weken na de aanvraag.

Ondersteuning bij een aanvraag

Het programma Verbouwstromen is beschikbaar om hulp te bieden bij het doen van een aanvraag. Samenwerkingsverbanden kunnen een mail sturen naar meer@verbouwstromen.nu om contact te leggen.

"Verbouwstromen" ondersteunt opdrachtgevers, aanbieders en overheden bij de industriële en gestandaardiseerde verduurzaming van woningen. Het doel is om ‘kansrijke samenwerkingsverbanden’ te laten groeien en snel navolging te laten krijgen.