Staat van de Woningmarkt 2021: woningmarkt oververhit

Ondanks de coronacrisis is de vraag naar woningen onverminderd hoog, is het te koop staand aanbod historisch laag en stegen de huizenprijzen sterker dan ooit. Het overbieden op koopwoningen is toegenomen en woningen staan korter te koop. In de huursector zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning overal lang. In zowel de koop- als huursector is een groot tekort aan betaalbare woningen. Al met al loopt het woningtekort nog op tot 2024 en neemt daarna gestaag af.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Staat van de Woningmarkt 2021. In het rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar.

Een koopwoning was in 2020 gemiddeld 7,8 procent duurder dan in 2019. De prijsstijging overtrof daarmee die van 2019 (6,9 procent). De vraag naar koopwoningen neemt volgens de prognoses toe tot 2024. De verwachting is dat het woningtekort daarna iets zal afnemen door toegenomen woningbouwproductie. In 2020 zijn de huren beperkt gestegen en kregen zittende huurders bij corporaties een reële huurdaling. De doorstroming in de sociale huursector is zeer beperkt; corporatiewoningen komen minder snel vrij, waardoor de wachtlijsten toenemen. Huurders met een middeninkomen zijn aangewezen op de vrije huursector. Er is echter een tekort aan huurwoningen in het middensegment. Vooral in de regio’s met een hoge woningvraag schieten deze huurwoningen vaak door naar het dure segment en vallen daardoor buiten het bereik van mensen met een middeninkomen. 

Grote verschillen

De verschillen tussen huishoudens zijn groot: door de krapte op de woningmarkt staat de situatie voor bepaalde groepen onder druk. Starters, spoedzoekers, kwetsbare groepen en huishoudens met lage en middeninkomens vinden moeilijk een betaalbare woning. Dit betreft zowel de huur- als de koopsector. Verder wordt de kloof tussen woningbezitters en huurders langzaam maar zeker groter. Woningbezitters hebben woningen die steeds meer waard worden, terwijl huurders alleen voor hoge leenbedragen de koopmarkt kunnen instappen.

Leefbaarheid: landelijk verbeterd, lokaal verslechterd

De Staat van de Woningmarkt 2021 laat zien dat het tot aan de coronacrisis goed ging met de leefbaarheid en veiligheid in Nederland. Desalniettemin waren er in 2018 ook al wijken waar dit steeds verder achteruit is gegaan en waar een concentratie van problemen is. Het aantal huisuitzettingen is tussen 2018 en 2020 met bijna de helft (43 procent) gedaald. Dit komt onder meer door afspraken met verhuurders en financiers om maatwerk te leveren aan mensen met betalingsproblematiek.

Woningbouw: sterke urgentie

In 2020 zijn er naar verwachting circa 80.000 woningen bijgekomen: bijna 70.000 nieuwbouwwoningen en ongeveer 10.000 woningen door transformatie. Maar met een woningtekort van 279.000 woningen (3,5 procent van de woningvoorraad) blijft bijbouwen urgent, omdat het woningtekort tot 2024 nog sterk zal oplopen. Om in de woningbehoefte te voorzien zijn er de komende tien jaar circa 900.000 nieuwe woningen nodig.

Cijfers woningmarkt

Naast de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt kunnen geïnteresseerden voor cijfers over de woningmarkt terecht bij dashboard datawonen. Hier staan statistieken over de voortgang van de woningbouw, de koop- en huursector en corporatiegegevens.