Huurbescherming en huurcontracten

Huurbescherming en huurcontracten

Huurbescherming en huurcontracten

De huurbescherming (bescherming van de huurder bij beëindiging van de huur) is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Bij geschillen over huurbescherming is de rechter de enige bevoegde instantie; de Huurcommissie heeft geen taak en bevoegdheid in geschillen over beëindiging van de huur.

Een huurovereenkomst mag mondeling worden aangegaan, maar moet sinds 1 juli 2023 vervolgens wel schriftelijk worden vastgelegd. De verhuurder mag de huurovereenkomst niet opzeggen als de huurder het niet eens is met een huurverhoging of vanwege een geschil over de bijkomende kosten. Deze bepaling geldt niet voor geliberaliseerde huurcontracten (zie de vierde reden bij vijf redenen om de huurovereenkomst op te zeggen). Het Burgerlijk Wetboek bepaalt op grond van welke opzeggingsgronden de verhuurder de huurovereenkomst wel kan opzeggen. Het huurcontract blijft doorlopen als de verhuurder een huurcontract opzegt aan de hand van een van genoemde opzeggingsgronden en de huurder daarmee niet instemt. De huurder mag dan in de woning blijven wonen. Daarmee maakt hij gebruik van zijn huurbescherming.

De verhuurder kan het huurcontract alleen beëindigen en de woning laten ontruimen als de rechter daartoe besluit. De verhuurder mag een huurder dus nooit zomaar op straat zetten. Op deze regel geldt een uitzondering voor tijdelijke huurcontracten van maximaal twee of vijf jaar.

Platform31 - Het proces van huisuitzettingen: voorkomen én genezen

Platform31 heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een inventarisatie gedaan naar de procedure en gevolgen van de acties die partijen ondernemen als een huisuitzetting heeft plaatsgevonden.

Verhuurders zien zich ieder jaar genoodzaakt een aantal huurcontracten te ontbinden, waarna een huisuitzetting volgt. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen die – vaak samen met een opgebouwde betalingsachterstand – een huisuitzetting onvermijdelijk maken. Dit rapport brengt in kaart welke acties er door verhuurders en andere betrokken partijen worden ondernomen als eenmaal besloten is tot een huisuitzetting.

Klik hier om het rapport te bekijken op de website van Platform31.