Werken als één overheid

Tijdens de bestuurlijke overleggen Leefomgeving zijn gesprekken gevoerd tussen Rijk en medeoverheden over de uitvoering van de NOVI en het programma NOVEX. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over opgaven in de leefomgeving waar gezamenlijke inzet voor nodig is.

Hierbij horen ook de investeringsstrategieën in relatie tot de investeringsmiddelen (zoals het Mobiliteitsfonds) en andere bekostigingsmogelijkheden. Zo zijn er afspraken gemaakt over de eerste ronde versnellingsafspraken voor de ontsluiting van grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties, het afweegkader middellange termijn voor de bereikbaarheids- en gebiedsinvesteringen en het vaststellen van de definitieve lijst grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties.

Versnellingsafspraken ontsluiting woningbouw

Het kabinet heeft voor de komende tien jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Het kabinet trekt nu circa € 1,2 miljard uit voor de eerste zeventig voorstellen die samen leiden tot realisatie en bereikbaarheid van circa 135.000 woningen binnen nu en de komende vijf jaar.

Afweegkader

Er is een afweegkader in voorbereiding, want de ambities zijn groter dan de beschikbare middelen. Om tot een meest effectieve inzet van de middelen te komen, kan met dit afweegkader beslisinformatie worden verzameld en geprioriteerd. Dit najaar zullen in de bestuurlijke overleggen MIRT de eerste afspraken worden gemaakt over de ontsluiting van de zeventien grootschalige woningbouwlocaties op basis van het afweegkader.

Zeventien NOVEX-woningbouwlocaties

Eerder zijn er vijftien grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties vastgesteld. Buiten deze eerder geïdentificeerde gebieden zijn Foodvalley en Spoorzone Arnhem Oost toegevoegd aan de lijst van grootschalige woningbouwgebieden binnen de zeven NOVEX-verstedelijkingsgebieden. Ontwikkeling van deze gebieden zorgt voor een transformatie tot toekomstbestendige hoogwaardige stedelijke woon-, leef- en werkmilieus, met veel ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. De gebieden geven een impuls aan de economische kracht van steden en hebben aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en een gezond binnenstedelijk leefklimaat.