Beschikbare middelen

Om de grote maatschappelijke opgave van ruim 980.000 nieuwe woningen te realiseren zijn extra investeringen in mobiliteit nodig. Het huidige kabinet heeft daarom 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het Mobiliteitsfonds om deze nieuwe woningen bereikbaar te maken.

In de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving en de Bestuurlijke Overleggen MIRT in 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en decentrale overheden over de inzet van de 7,5 miljard, met afspraken over het ontsluiten en bereikbaar maken van 400.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over investeringen in de nationale bereikbaarheid op weg en spoor, die gerelateerd zijn aan de bereikbaarheid van (nieuwe) woningen. Binnen het programma Woningbouw en Mobiliteit werken de ministeries van BZK en IenW samen aan deze opgave. Het programma monitort de afgesproken infrastructurele maatregelen en de daaraan gerelateerde aantallen woningen.
Naast de 7,5 miljard uit het Mobiliteitsfonds is in totaal 475 miljoen uitgetrokken voor gebiedsbudgetten om het aantrekkelijk maken van woonwijken te stimuleren. Bijvoorbeeld door te investeren in de aanleg van parken, pleinen, speelplekken en maatregelen voor verduurzaming. Voor woningbouwprojecten in de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties krijgen 25 gemeenten een bijdrage uit dit gebiedsbudget. Daarnaast is er ondersteuning mogelijk in de vorm van kennis en mankracht door Expertteams