Afspraken over fysieke toegankelijkheid - Analyse van de prestatieafspraken 2020

Dit rapport presenteert de resultaten van de inhoudsanalyse van de prestatieovereenkomsten geldig in 2020. Onderzocht is in hoeverre en op welke manier in de prestatieafspraken aandacht is besteed aan (verschillende vormen van) toegankelijk wonen voor kwetsbare groepen en mensen met een beperking.

Rigo heeft in opdracht van BZK onderzoek gedaan naar de inhoud van Prestatieafspraken. Uit het onderzoek Afspraken over fysieke toegankelijkheid komt naar voren dat nagenoeg overal prestatieovereenkomsten gesloten zijn of worden m.b.t. 2020 (op 8 gemeenten na). In 97% van de onderzochte prestatieovereenkomsten staan afspraken over toegankelijkheid, kwetsbare bewoners of specifieke woonvormen. Vooropgesteld kan worden dat in de geanalyseerde prestatieovereenkomsten relatief veel aandacht uitgaat naar het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de daarmee veranderde woonwensen en woonbehoefte van ouderen.

Ook wordt het belang van voldoende toegankelijke, levensloopbestendige woningen in veel overeenkomsten onderstreept. Partijen zijn nadrukkelijk met dit onderwerp bezig: door aanpassingen in de bestaande voorraad en door het stellen van toegankelijkheidseisen aan nieuwbouw, door informatievoorziening voor ouderen met een verhuiswens of een aanpassingswens. Daarnaast wordt er veel kennis verzameld en gedeeld tussen partijen op dit onderwerp. Over mensen met een specifieke beperking, waaronder autisme, komt veel minder voor in de prestatieafspraken. In de praktijk gebeurt vaak al veel in de huisvesting voor verschillende kwetsbare groepen, zonder dat het in de prestatieovereenkomsten aan de orde komt.