Werkwijze woondiscriminatie

Per 1 juli 2023 zijn er via de Wet goed verhuurderschap algemene regels voor goed verhuurderschap geïntroduceerd die gelden voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. Deze regels zijn er om onder andere discriminatie te voorkomen. Gemeenten zijn in het geval van private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels. In het geval van woningcorporaties is het toezicht en handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Algemene regels ter voorkoming van woondiscriminatie

Het maken van ongerechtvaardigd onderscheid, oftewel, discrimineren, is bij wet verboden. Van discriminatie is bijvoorbeeld sprake indien onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Om discriminatie te voorkomen moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars op grond van de Wet goed verhuurderschap:

  • Een heldere en transparante selectieprocedure hanteren;
  • Objectieve selectiecriteria gebruiken en communiceren bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte;
  • De keuze voor de gekozen huurder aan de afgewezen kandidaat-huurders motiveren.
  • Beschikken over een werkwijze (zie hierna) gericht op het voorkomen van discriminatie. Deze werkwijze moet schriftelijk vastgelegd worden en openbaar gemaakt worden.

Werkwijze ter voorkoming van woondiscriminatie

Om de algemene regels te kunnen uitvoeren, dienen verhuurders en verhuurbemiddelaars het volgende te doen:

  • Een werkwijze opstellen bedoeld voor het voorkomen van woondiscriminatie. Via die werkwijze kunnen zij doeltreffende maatregelen nemen en uitvoeren;
  • Werknemers die huurovereenkomsten sluiten of voorbereiden informeren en instrueren zodat zij woondiscriminatie kunnen herkennen of voorkomen;
  • De werkwijze en maatregelen aanpassen als de tot dan toe opgedane ervaring daar aanleiding toe geeft;
  • De werkwijze en daarbij behorende maatregelen schriftelijk vastleggen én ervoor zorgen dat iedereen kennis kan nemen van de actuele werkwijze.

Vanaf 1 januari 2024 moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars deze werkwijze hebben vastlegt en geïmplementeerd. Zij krijgen deze overgangstermijn, omdat de werkwijze bijvoorbeeld door de ondernemersraad moet worden goedgekeurd. De overgangstermijn geldt alleen voor het vastleggen van de werkwijze en het openbaar maken daarvan.

Handhaving gemeenten

Gemeenten zijn per 1 juli 2023 bevoegd om te handhaven op de algemene regels uit de Wet goed verhuurderschap indien de overtreder een private verhuurder of verhuurbemiddelaar betreft. Zij mogen bij overtreding van de regels gebruikmaken van het bestuursrechtelijke instrumentarium van een waarschuwing, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete en als ultimum remedium beheerovername. Huurders en woningzoekenden die discriminatie ervaren bij het vinden van een huurwoning kunnen dit melden bij de  gemeente. Indien de verhuurder een woningcorporaties betreft, is het toezicht en handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties.