Waarderen op marktwaarde

Om een transparante waardebepaling van het vastgoed in exploitatie van corporaties te kunnen maken, is in de Woningwet vastgelegd dat zij voor de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Om kosten te besparen, de waardering transparant en zorgvuldig uit te laten voeren om en woningcorporaties te ondersteunen, is het Handboek Marktwaardering opgesteld. Waardering op marktwaarde kan ook bijdragen aan vastgoedsturing en besluitvorming.

Jaarlijke actualisatie handboek

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) zorgt jaarlijks voor een actualisatie en validatie van het handboek. Voor de begeleiding hiervan neemt het Ministerie van BZK deel aan een klankbordgroep met alle partijen die bij de marktwaardering zijn betrokken. De klankbordgroep bestaat verder uit de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties, taxateurs, accountants en softwareontwikkelaars van taxatiemanagementsystemen.

Invoering Woningwet 2015

De invoering van de Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting. De wet creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. Een aspect hiervan is het bieden van maximale externe transparantie van corporaties door het waarderen op marktwaarde. Het handboek marktwaardering is als bijlage 2 integraal onderdeel van de RTIV.

Waarderen volgens DCF-methode

Het waarderen op marktwaarde betekent waarderen met de DCF-methode: met de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen. Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde beschrijft hoe corporaties dit kunnen doen met een basisversie met normbedragen, of een full-versie met vrijheidsgraden ondersteund door een externe taxateur.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: